Orde voor de eredienst van 10 oktober
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/09/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 10 oktober 2021, 09:30 uur

Voorganger: ds. A. van der Meer, Zeist

Organist: Margreet Maaijen

 

Votum en groet

 

Psalm 122 : 1, 3

Er wordt 1 couplet gezongen

 

Wetslezing

 

Psalm 123: 1

 

Gebed

 

Bijbellezing: Markus 2: 1 – 13

 

Weerklank 445: 1, 2, 3

Declamatie:

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens weer moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

 

Samenzang:

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

 

Prediking n.a.v. Markus 2

 

Psalm 149: 1, 5

Er wordt 1 couplet gezongen

 

Dankgebed en voorbeden

 

Psalm 72: 6, 10

Er wordt 1 couplet gezongen

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde voor de leredienst van 10 oktober 2021, 18:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit 

Organist: Corrie Verburg

 

Votum en groet

 

Psalm 118: 1

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
want goed is d' Oppermajesteit.
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
en zeggen: "Roemt Gods majesteit.
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 48: 6

Want deze God is onze God.
Hij is ons deel, ons zalig lot,
door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
ter dood toe zal Hij ons geleiden.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Deuteronomium 6: 1 – 9; 1 Korinte 8: 1 – 6; Markus 12: 28 – 34

Deuteronomium 6:1 Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen,

2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden.

3 Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden – zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – in het land dat overvloeit van melk en honing.

4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

 

1 Korinthe 8:1 En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op.

2 En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen.

3 Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend.

4 Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén.

5 Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn),

6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

 

Markus 12:28 En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden?

29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.

30 En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

31 En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

32 En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij.

33 En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

34 En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen.

 

Psalm 86: 6

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len;
neig mijn hart, en voeg het saâm
tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven;
'k zal Uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.

 

Prediking n.a.v. Deuteronomium 6: 4

 

We lezen hierbij uit de Gewone Catechismus vraag en antwoord 21, 22 en 23

vraag en antwoord 21:

Als er maar één God is, waarom spreek je dan over de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

God is één, maar Hij is niet eenzaam. In zichzelf is Hij vol liefde en leven, een eenheid van Personen die we in Gods Woord ontmoeten als Vader, Zoon en Geest.

 

vraag en antwoord 22:

Hoe zit het nu: geloof je in één God, net als joden en moslims, of zijn er toch meer goden?

Ja, er is één God. Jezus houdt vast aan het geloof van Israël: “De HEER, onze God, de HEER is de enige” (Deut. 6: 4; Markus 12: 29). Gods volheid wordt zichtbaar en hoorbaar als de Geest neerdaalt op Jezus en de Vader over Hem zegt: “Hij is mijn geliefde Zoon” (Matteüs 3: 17). Zo maakt God zich bekend als de Drie-enige.

 

vraag en antwoord 23:

Wat heb je er aan dat God de Drie-enige is?

Als Vader heeft God mij lief, in Jezus Christus is Hij mij genadig, en door de heilige Geest verbindt Hij mij aan zichzelf en aan de andere gelovigen (2 Korinte 13: 13).

 

Avondzang : 7

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';

o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;

o Geest, zend Uwen troost ons neer;

drieënig God, U zij al d' eer!

 

Dankgebed

 

Weerklank lied 476: 3

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77


Winterwerk activiteiten
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 21/09/2021 00:00 om 12:00 AM

Startzondag

Met deze startzondag is het winterwerk weer begonnen. Helaas moest het vorig jaar toch weer grotendeels afgebroken worden. We bidden dat we deze winter ook doordeweeks gelegenheid krijgen om samen te komen.

We beginnen de week samen op de zondag. Zoals Israël het morgen- en avondoffer kende, zo komen we als gemeente tweemaal bijeen in een morgen- en een avonddienst. Vaak zal de avonddienst meer het karakter van een leerdienst hebben. De leer van de kerk wordt uitgediept. Dat kan aan de hand van een belijdenisgeschrift, maar ook losse onderwerpen komen aan bod.

Daarnaast is er op andere dagen ook volop gelegenheid om samen te komen. Thuis, in het Verenigingsgebouw, in de consistorie.

In deze brief een niet uitputtende opsomming van gemeenteactiviteiten.

Voor alles geldt: zo de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen.

 

Zondagsschool “’t Mosterdzaadje”

Zondag 26 september start de zondagsschool. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn elke week van harte welkom in het Verenigingsgebouw van 11.00 tot 12.00 uur. Een uur waarin we zingen, vertellen uit de bijbel en nog veel meer. Natuurlijk is er limonade en wat lekkers! Dus neem je vrienden en vriendinnen mee. Want jullie kennen vast het lied: Vertel het aan de mensen / kinderen dat Jezus leeft! Dus tot zondag.

 

Meisjesclub “Idelette”

We beginnen op woensdag 29 september. Ben je tussen 8 en 12 jaar, dan ben je welkom vanaf 19.00 uur tot 20.15 uur. Voor de pauze zijn we bezig met de Bijbel. Daarna is het tijd voor knutselen of een spel. Tot woensdag in het benedenzaaltje of mogelijk een grotere zaal.

 

Jongensclub “Azarja”

Donderdag 30 september begint de jongensclub. Ook daar is het héééél gezellig. Dus jongens, ben je tussen 8 en 12 jaar, dan ben je welkom vanaf 19.00 uur tot 20.15 uur. Naast het Bijbelverhaal is er ook tijd voor zagen, timmeren en nog veel meer. Tot donderdag in het benedenzaaltje.

 

OJW

Die letters staan voor Open JeugdWerk. Dit is bedoeld voor alle jongeren vanaf 12 jaar. De avonden hebben een open karakter, zijn zeer afwisselend, gezellig, muzikaal, sportief en kennen een bezinnend moment.

De eerste bijeenkomst is op 9 oktober om 18.45 uur. Daarna op 23 oktober, 6 en 20 november, 3 en 18 december en 22 januari. De exacte tijden en plaatsen van samenkomst vind je in de Bazuin, op de website en diverse apps.

 

Jalové

De Jaarsveld-Lopik-Vereniging komt tweewekelijks bij elkaar. Je vindt de tijden en plaatsen in de Bazuin, website of op de app. Niet mee bekend? Spreek gewoon iemand aan!

 

Catechese

Catechisatie is het onderwijs namens de kerk aan de jeugd van de gemeente. Het betreft onderwijs over de Bijbel en de leer van de kerk.

Bij de jongste groep behandelen we de bijbelboeken en leren we wat de hoofdonderwerpen per boek zijn.

Bij de oudere groep is de klassieke driedeling geloof, gebod, gebed het onderwerp. Dit afgewisseld met andere thema’s.

Wie (12), 13 of 14 jaar is verwacht ik op dinsdag om 18.30 uur in de consistorie. Wie 15 jaar of ouder is verwacht ik op dinsdag om 19.15 uur. We beginnen op dinsdag 21 september.

Belijdeniscatechese is op dinsdag vanaf 20.00 uur in de consistorie. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 21 september. Belijdeniscatechese volgen wil niet zeggen dat je volgend jaar belijdenis moet doen. Uiteraard kan het er van komen. De eerste avond zijn we vooral wat bezig met de vraag wat belijdenis doen is en waarom je het wel of niet zou doen. Gewoon komen dus. Kun je niet omdat dinsdag nou net je cursusavond o.i.d. is, neem dan even contact met me op.

 

(Huis)bezoek

Er zijn heel wat vacatures. De ouderlingen hebben een dubbele wijk. Dat betekent ook, dat het niet altijd mogelijk is om alle adressen in de wijk te bezoeken. We zoeken naar mogelijkheden om toch contact te onderhouden. Dat hoeft uiteraard niet van één kant te komen. Hoe druk ook, u mag altijd een beroep doen op predikant en ouderling!

Het bezoekwerk van onze pastoraal bezoeker Henri Ruitenbeek missen we enorm. We hopen opnieuw een bezoekbroeder te kunnen aannemen. Maar het mag duidelijk zijn dat  het werk van Henri nooit gekopieerd kan worden. Wat was hij geheel uniek!

 

Gebedskring

Eens per twee weken op dinsdagavond van 19.30 – 21.00 uur bij een gemeentelid thuis of in de Huiskamer van het Verenigingsgebouw. Eerst gaat de bijbel open en bespreken we kort met elkaar het gelezen gedeelte. Daarna bidden we voor de gemeente, zieken, eenzamen, zending en evangelisatie enz. Welkom op de bidstond!

De eerstvolgende avond is dinsdag 21 september. Daarna: 5 en 19 oktober, 12, 16 en 30 november, 14 december, 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei,14 en 28 juni.

 

Huiskring

Deze kring komt op woensdagavond van 20:00 – 21:30 uur bij elkaar. Afgelopen woensdag was de eerste keer. De volgende keer is op 13 oktober. Er is geen jaarplanning. Elke bijeenkomst spreken we de volgende af. Via de Bazuin wordt u op de hoogte gehouden.

 

Bijbelkring

Ongeveer eens per drie weken komt de Bijbelkring in de consistorie bijeen op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. We lezen verder in 2 Samuël. De eerste keer op donderdag 30 september. Daarna gaan we verder op 28 oktober, 18 november, 2 december, 6 en 27 januari, 17 februari, 17 maart en 7 april.

 

Bijbelleeskring

De kring is wat de naam zegt: we lezen de bijbel. Niet met een studiemotief, al leren we er wel van. De bijbel is gewoon een prachtig boek, waarin heel wat geschiedenissen verteld worden. Geschiedenissen die hun sporen nalaten tot vandaag toe.

Benieuwd naar de bijbelse geschiedenissen? Laten we sámen een uurtje bijbellezen! Weet je welkom in de consistorie op maandag 4 oktober, 8 en 29 november, 10 en 31 januari, 21 februari, 21 maart. We beginnen om 20:00 uur.

 

Gemeente Groei Groep

Eens per maand op woensdagavond komt onze GGG bij elkaar. De groep bestaat uit 8 tot 10 mensen.  We gebruiken een boekje van het Evangelisch Werkverband als leidraad voor de invulling van de avond.  We komen bij elkaar bij iemand thuis. In onderling overleg kiezen we een locatie. Het fijne van een kleine groep is dat je eerder mee wilt of durft te doen in een gesprek. We delen met elkaar lief en leed, wat je bezig houdt en wat het geloof daarin voor je kan betekenen. Zo leren we van elkaar en ontstaan fijne gesprekken. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00 uur. Past de woensdagavond je niet dan zijn er ook mogelijkheden op woensdagmorgen en vrijdagmorgen bij groepen in Lopik. Lijkt het u iets om aan te sluiten of een keertje te komen kijken dan bent u van harte welkom! U kunt contact  opnemen met Jaap Schep, 552353.

 

Vrouwencontactmorgens

Er is nog geen planning gemaakt. Mocht er weer sprake kunnen zijn van echt onderling contact, dan zullen we u via de Bazuin op de hoogte brengen.

 

Ouderenwerk

Het ouderencomité bezorgt zes maal per jaar het blad Lichtspoor bij de oudere gemeenteleden (70+). Verder willen we de leden van 75 en ouder graag elk jaar een bezoek brengen. Ook is er een contactmiddag met Kerst en Pasen.

Of de spelmiddagen door kunnen gaan is nog niet duidelijk.

 

Kerkenraad

Deze komt maandelijks bijeen. Een van de broeders houdt een inleiding, daarna volgen de beleidsmatige zaken, waarbij elk college agendapunten aandraagt. Gepland staan: 6 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 1 juni, 6 juli. Daarnaast zijn er regelmatig avonden waar een specifiek thema aan de orde komt, bijvoorbeeld gemeentezang, jeugdwerk, beleidsplan.

 

Winterwerk – leestijd

Naast al deze samenkomsten is het ook goed om “op afstand” samen te zijn, je mee te laten nemen door een schrijver, je te laten inspireren door een goed boek. De boekentafel heeft werkelijk voor elk wat wils. Kleurboeken, leesboeken, studieboeken. Van tijd tot tijd staat hij opgesteld tijdens diverse bijeenkomsten. En als je tussendoor wat nodig hebt: een telefoontje of mailtje naar  Rieneke de Groot (554771,

rienekedegroot@live.nl,   of Jan Versteeg (Janvrstg@hetnet.nl, 0182-309644) en binnen redelijke levertijd komt het binnen.

 

Bijzondere of speciale diensten en bijeenkomsten

03/10 Israëlzondag

13/10 gemeenteavond

03/11 19.30 uur dankstond voor gewas en arbeid

12/12 avondmaalszondag

25/12 18.30 uur kerstviering zondagsschool en clubs

26/12 10.00 uur bijzondere kerstdienst

31/12 19.00 uur oudejaarsdienst

01/01 10.00 uur nieuwjaarsdienst

13/02 9.30 uur kerk-en-school-dienst

09/03 19:30 uur bidstond voor gewas en arbeid

20/03 avondmaalszondag

15/04 Goede Vrijdag

17/04 Pasen, belijdenisdienst

05/04 Pasen, gezamenlijke dienst in Jaarsveld

26/05 Hemelvaartsdag

05/06 Pinksteren, afscheid zondagsschool

06/06 Pinksteren, gezamenlijke dienst in Lopik

19/06 avondmaalszondag

11/09 avondmaalszondag

02/10 opening winterwerk

Het is nog niet bekend wanneer de startdienst gemeenteactie en de dienst met andersbegaafde broeders en zusters wordt gehouden.


Gebedskring
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 11/09/2021 00:00 om 12:00 AM

Welkom

Dinsdagavond  21 september om 19:30 uur komen we weer bij elkaar in het benedenzaaltje van het Verenigingsgebouw. We willen dan met en voor elkaar bidden en zingen.

We nodigen u uit om te komen, daar het ook een aanmoediging en bemoediging is voor uw persoonlijk gebed.

Zoals staat in Hebreeën 4 vers 16: “ Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Maria Kers.


Alpha cursus
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/08/2021 00:00 om 12:00 AMPreek van teruglezen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/08/2021 00:00 om 12:00 AM

De preek van ds C.M. van Loon kunt u op uw gemak nog eens teruglezen als u dit wenst.

Het thema was: "Sta op!" naar aanleiding van Johannes 5:1-11

U kunt dit vinden onder de knop "leden".

Meer kerkgangers toegelaten per 6 juni 2021
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 03/06/2021 00:00 om 12:00 AM

Meer kerkgangers toegelaten per 6 juni 2021

 

De inkt van de Bazuin was nog niet gedroogd of er kwamen nieuwe versoepelingen aan. Er kunnen nu meer kerkgangers toegelaten worden.

Tot nu toe kwamen we elke zondag met zo'n 30 kerkgangers en ongeveer 10 personen als “personeel” samen. Dat wordt vanaf a.s. zondagmorgen 6 juni verruimd naar 45 personen per dienst, exclusief “personeel”.

Daarnaast handhaven we het beleid dat er ruimte is voor maximaal 5 coupletten samenzang per dienst. Juist om dit te kunnen handhaven hebben we een concessie moeten doen aan het maximum aantal kerkgangers.

Verlangt u er ook naar om samen te komen? Meldt u dan aan op kerkdienstjaarsveld@gmail.com.

 

Namens het moderamen

Toelichting Het Kroonjuweel
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 00:00 om 12:00 AM

Toelichting op Het Kroonjuweel

De impact rond de crisis van het coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijke leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stil gezet en aan het denken gezet.

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen. Dit in de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.

Daarom is het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die naam wijst naar Jezus Christus.

Daarom zullen we regelmatig een 'Kroonjuweel' op de website plaatsen. Iedere keer is er een andere schrijver. Onder “nieuws” zullen de Juwelen tijdelijk staan, onder “leden” blijft de serie voorlopig wel staan. 

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama