Gebedskring
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 11/09/2021 00:00 om 12:00 AM

Welkom

Dinsdagavond  21 september om 19:30 uur komen we weer bij elkaar in het benedenzaaltje van het Verenigingsgebouw. We willen dan met en voor elkaar bidden en zingen.

We nodigen u uit om te komen, daar het ook een aanmoediging en bemoediging is voor uw persoonlijk gebed.

Zoals staat in Hebreeën 4 vers 16: “ Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Maria Kers.


Alpha cursus
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/08/2021 00:00 om 12:00 AMPreek van teruglezen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/08/2021 00:00 om 12:00 AM

De preek van ds C.M. van Loon kunt u op uw gemak nog eens teruglezen als u dit wenst.

Het thema was: "Sta op!" naar aanleiding van Johannes 5:1-11

U kunt dit vinden onder de knop "leden".

Stroopwafelactie Woord en Daad 2021
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 27/07/2021 00:00 om 12:00 AM

In D.V. september hoopt  het Woord en Daad comité Lopikerwaard weer de jaarlijkse stroopwafelactie te houden in de gemeente. De opbrengst van de actie is voor een van de project van Woord en Daad.

De stroopwafels zijn met 100% roomboter gebakken.

1 pakje stroopwafels kost € 3,00

3 pakjes stroopwafels kosten € 8,00.

U kunt de stroopwafels bestellen tot en met zaterdag 14 augustus door het bestelformulier in te vullen en dit in te leveren bij de adressen die op het bestelformulier staan vermeld.

Ook kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven aan dhr. G. van Rijk, tel: 0348 551659.

In september worden de stroopwafels thuisbezorgd.  

Doet u allemaal mee om deze actie tot een succes te maken.


Orde voor de eredienst van 19 september 2021
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/06/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 19 september 2021, 09:30 uur

Opening winterwerk

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Jan Verwey

 

Votum en groet

 

Psalm 32: 4

Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren.
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren.
G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen hand'len,
en wijzen u den weg dien gij zult wand'len.
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

 

Wetslezing

 

Weerklank 267: 1, 2

Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

 

Neem mijn handen, maak ze sterk,

trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Matteüs 25 : 14 – 30

Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde.

15 En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.

16 Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij.

17 Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij.

18 Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer.

19 Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen.

20 En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt.

21 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.

22 En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt.

23 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.

24 Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt.

25 En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, hier hebt u het uwe.

26 Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb.

27 Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben.

28 Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft.

29 Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.

30 En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

 

Weerklank 267: 3, 4

Neem mijn stem, opdat mijn lied

U, mijn Koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij uw getuigen zijn.

 

Neem mijn zilver en mijn goud,

dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand

tot een werktuig in uw hand.

 

Prediking n.a.v. Matteüs 25: 14 – 30

Thema: geloven is doen

 

Psalm 86: 6

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len.
Neig mijn hart, en voeg het saâm
tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
'k Zal Uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.

 

Dankgebed en voorbeden

 

Weerklank 267: 5, 6

Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw Heil'ge Geest er woon'.

 

Neem ook mijne liefde, Heer,

'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde voor de eredienst van 19 september 2021, 18:30 uur

Voorganger: ds. C. Bos, Benschop

Organist: Corrie Verburg

 

Votum en groet

 

Psalm 42: 5

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied.
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht;
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 51: 1

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed.

Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden.
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden:
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet.
Ai, was mij wel van ongerechtigheid.
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden.
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit,
en reinig mij van al mijn vuile zonden.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Jesaja 7: 1 – 17

1 Het gebeurde in de dagen van Achaz, de zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren, maar hij was niet in staat er de overwinning op te behalen.

2 Toen het huis van David verteld werd: Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind.

3 En de HEERE zei tegen Jesaja: Ga nu op weg, Achaz tegemoet, u en uw zoon Sjear-Jasjub, naar het einde van de waterloop van de bovenvijver, bij de weg naar het Blekersveld.

4 Zeg dan tegen hem: Beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout, voor de brandende toorn van Rezin en Syrië, en van de zoon van Remalia.

5 Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd, samen met Efraïm en de zoon van Remalia, door te zeggen:

6 Laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen en de zoon van Tabeal er als koning over aanstellen in het midden van haar.

 

7 Zo zegt de Heere HEERE:

       Dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren!

8 Want het hoofd van Syrië is Damascus,

       en het hoofd van Damascus is Rezin.

En binnen vijfenzestig jaar

       zal Efraïm verpletterd worden en niet meer als volk bestaan.

9 Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn

       en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria.

Indien u niet gelooft,

       voorwaar, u zult geen stand houden.

 

10 Opnieuw sprak de HEERE tegen Achaz:

11 Vraag voor uzelf een teken van de HEERE, uw God, vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte.

12 Maar Achaz zei: Ik zal het niet vragen en de HEERE niet op de proef stellen.

13 Toen zei hij: Luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit?

14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

15 Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen.

16 Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert.

17 De HEERE zal over u, over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen zoals er niet gekomen zijn vanaf de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde, namelijk de heerschappij van de koning van Assyrië!

 

Psalm 38: 22

HEER, ik voel mijn krachten wijken
en bezwijken.
Haast U tot mijn hulp, en red,
red mij, Schutsheer, God der goden,
troost in noden,
grote Hoorder van 't gebed.

 

Prediking n.a.v. Jesaja 7: 13

 

Psalm 116: 4

D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

 

Dankgebed

 

Weerklank 211: 1

Door al het lijden van de tijden

wordt naar verlossing toegeleefd.

De schepping smacht naar uw bevrijden,

naar 't heil dat u uw kindren geeft.

Wij zuchten mee en zien verlangend

naar U en uw verschijning uit.

Reeds hebben wij de Geest ontvangen,

die “Kom!” roept, samen met uw bruid.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

Meer kerkgangers toegelaten per 6 juni 2021
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 03/06/2021 00:00 om 12:00 AM

Meer kerkgangers toegelaten per 6 juni 2021

 

De inkt van de Bazuin was nog niet gedroogd of er kwamen nieuwe versoepelingen aan. Er kunnen nu meer kerkgangers toegelaten worden.

Tot nu toe kwamen we elke zondag met zo'n 30 kerkgangers en ongeveer 10 personen als “personeel” samen. Dat wordt vanaf a.s. zondagmorgen 6 juni verruimd naar 45 personen per dienst, exclusief “personeel”.

Daarnaast handhaven we het beleid dat er ruimte is voor maximaal 5 coupletten samenzang per dienst. Juist om dit te kunnen handhaven hebben we een concessie moeten doen aan het maximum aantal kerkgangers.

Verlangt u er ook naar om samen te komen? Meldt u dan aan op kerkdienstjaarsveld@gmail.com.

 

Namens het moderamen

Diaconale collecte 30 mei
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 29/05/2021 00:00 om 12:00 AM

Diaconale collecte SDOK

Stichting de ondergrondse kerk SDOK is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor de vervolgde christenen.

Daarnaast wil SDOK christenen in eigen land in verbinding brengen met vervolgde christenen wereldwijd.

Grondlegger van dit werk van SDOK, dat in 1966 begon, is de Roemeense predikant Richard Wurmbrand.

Hij bracht vanwege zijn geloof 14 jaar in communistische gevangenissen door.

In 1965 verlieten Richard en zijn vrouw Sabine Roemenië en begonnen met internationale spreekbeurten, waarin ze de wreedheden aan de kaak stelden die werden begaan tegen christenen in communistische landen.

In de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw was het werkgebied met name de communistische landen in Oost-Europa en de Sovjet-Unie.

Na de val van het communisme eind jaren tachtig werd de blik gericht op andere landen en gebieden waar sprake was van toename van christenvervolging.

Paasmiddag ouderen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/03/2021 00:00 om 12:00 AM

Paasmiddag met de ouderen van de gemeente

Donderdag 25 maart 2021

Aanvang: 14.30 uur

Vanuit de kerk uitgezonden in beeld en geluid

Thema: De zeven woorden van Jezus aan het kruis

 

Medewerking:

Ouderencomité

Wilma Knip, zang

ds. J. de Wit

 

 

Welkom en gebed

 

Weerklank 155: 1, 2, 4

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

hangt ten spot van snode smaders.

Zoon des Vaders,

waar is toch uw almacht thans,

waar uw goddelijke glans?

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

en Hij hangt er mijnentwegen,

mij ten zegen.

Van de vloek maakt Hij mij vrij,

en zijn sterven zaligt mij.

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!

'k heb mij, Heer, voor dood en leven

U gegeven.

Laat mij dan in vreugd en pijn

met U in gemeenschap zijn.

 

Schriftlezing: Lukas 23: 33 – 37

Het eerste kruiswoord

33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde.

34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.

35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God.

36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn.

37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf.

 

Psalm 100

Juich, aarde, juicht alom den HEER.

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer.

Komt, nadert voor Zijn aangezicht.

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

 

De HEER is God; erkent, dat Hij

ons heeft gemaakt (en geenszins wij)

tot schapen, die Hij voedt en weidt;

een volk, tot Zijnen dienst bereid.

 

Gaat tot Zijn poorten in met lof,

met lofzang in Zijn heilig hof.

Looft Hem aldaar met hart en stem.

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

 

Want goedertieren is de HEER.

Zijn goedheid eindigt nimmermeer.

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht

tot in het laatste nageslacht.

 

Wilma zingt enkele liederen

 

Weerklank 149: 1, 6

Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

 

Dank zij U, o Heer des levens,

die de dood zijt doorgegaan,

die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,

in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

 

Schriftlezing: Johannes 19: 25 – 27

Het tweede kruiswoord

25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.

27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.

 

Weerklank 242: 1, 3

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

 

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser,

Middelaar. Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

 

Schriftlezing: Lukas 23: 39 – 43

Het derde kruiswoord

39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.

40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?

41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.

43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

 

Weerklank 148

't Is middernacht en in de hof,

buigt, tot de dood bedroefd,

in 't stof de Levensvorst; in Zijn gebeên

doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

 

't Is middernacht, en hoe Hij lijdt,

Zijn jong'ren slapen bij die strijd;

en derven, afgemat in rouw,

de aanblik op des Meesters trouw.

 

't Is middernacht, maar Jezus waakt,

en 't zielelijden, dat Hij smaakt,

bant uit Zijn hart de bede niet:

Mijn Vader, dat Uw wil geschied'.

 

't Is middernacht, en 't Vaderhart

sterkt en verstaat de Man van smart,

Die 't enig lijden, dat Hij torst,

ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

 

Wilma zingt enkele liederen

 

Weerklank 147

Is dat, is dat mijn Koning,

dat aller vaad'ren wens,

is dat, is dat zijn kroning?

Zie, zie, aanschouw de mens!

Moet Hij dat spotkleed dragen,

dat riet, die doornenkroon,

lijdt Hij die spot, die slagen,

Hij, God, uw eigen Zoon?

 

Ja, ik kost Hem die slagen,

die smarten en die hoon;

ik doe dat kleed Hem dragen,

dat riet, die doornenkroon;

ik sloeg Hem al die wonden,

voor mij moet Hij daar staan;

ik deed door mijne zonden,

Hem al die jamm'ren aan.

 

O Jezus, man van smarten,

Gij aller vaad'ren wens,

herinner aller harten

't aandoenlijk: "Zie den mens!"

Laat mij toch nooit vergeten

die kroon, dat kleed, dat riet!

Dit trooste mijn geweten:

't is al voor mij geschied!

 

Schriftlezing: Matteüs 27: 45 – 47

Het vierde kruiswoord

45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.

46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

47 Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia.

 

Gezang 53: 1, 3 (Hervormde Bundel)

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,

morgen der verrijzenis,

bij wiens licht de macht der hel verslagen

en de dood vernietigd is!

Here Jezus, trooster aller smarten,

zon der wereld, schijn in onze harten,

deel ons zelf de voorsmaak mee

van der zaal’gen sabbatsvreê!

 

In uw hoede zijn wij wèl geborgen,

en schoon eerlang 't oog ons breek',

open gaat het op de grote morgen,

na deez' aardse lijdensweek.

Welk een dag der ruste zal dat wezen,

als w' onsterflijk, uit de dood verrezen,

knielen voor Uw dankaltaar!

Amen, Jezus, maak het waar!

 

Schriftlezing: Psalm 69: 21 – 22 en Johannes 19: 28

Het vijfde kruiswoord

21 Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden.

22 Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.

 

Johannes 19: 28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!

 

Weerklank 167 : 1, 3, 4

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

die galmt door gans Jeruzalem

een heerlijk morgenlicht breekt aan

de Zoon van God is opgestaan

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan

want alles, alles is voldaan.

Wie in geloof op Jezus ziet

die vreest voor dood en duivel niet

 

Want nu de Heer is opgestaan

nu vangt het nieuwe leven aan

een leven door Zijn dood bereid

een leven in Zijn heerlijkheid.

 

Schriftlezing: Johannes 19: 30

Het zesde kruiswoord

30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

 

Meditatie

 

Johannes de Heer 722

Kroon Hem met gouden kroon,

het Lam op Zijnen troon.

Hoor, hoe het hemels loflied al,

verwint in heerlijk schoon.

Ontwaak, mijn ziel en zing

van Hem, die voor u stierf.

En prijs Hem in all’ eeuwigheên,

die ’t heil voor u verwierf.

 

Kroon Hem, der liefde Heer,

aanschouw Hem hoe Hij leed.

Zijn wonden tonen ’t gans heelal,

wat Hij voor ’t mensdom deed.

De eng’len aan Gods troon,

all’ overheid en macht,

zij buigen dienend zich ter neer,

voor zulke wondermacht.

 

Kroon Hem, de Vredevorst,

wiens macht eens heersen zal,

van pool tot pool, van zee tot zee,

’t klink’ over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt

en vrede heerst alom,

wordt d’aarde weer een paradijs.

Kom, Here Jezus, kom.

 

Schriftlezing: Psalm 31: 6 en Lukas 23: 44 – 46

Het zevende kruiswoord

6 In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!

 

44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe.

45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.

46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

 

Psalm 89: 1, 3, 7

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên.

Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.

Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,

naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen.

Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,

zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

 

De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht.

Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht,

daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen.

Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?

En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,

wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten?

 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!

Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort.

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden.

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden.

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,

maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

 

Wilma zingt enkele liederen

 

Sluiting en dankgebed

 

Opwekking 213

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af,

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,

Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind

en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot:

niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

Kinderboekje Biddag
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 09/03/2021 00:00 om 12:00 AM

Speciaal voor de kinderen is er een boekje gemaakt om tijdens de Bidstonddienst mee te doen en te denken. Er kunnen vragen beantwoord worden over de preek, er kan worden gekleurd of puzzeltjes gemaakt worden.

Het boekje is te vinden onder de ledenknop of te downloaden via de kerkapp.

Kerk app
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 14/10/2020 00:00 om 12:00 AM

De kerk app is inmiddels online. U kunt daar heel handig gebruik van maken op uw mobiele telefoon, ipad of tablet. U kunt de app downloaden uit de appstore ( zoek op hervormd Jaarsveld). U kunt dan toegang krijgen tot berichten en gegevens. Het is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Toelichting Het Kroonjuweel
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 00:00 om 12:00 AM

Toelichting op Het Kroonjuweel

De impact rond de crisis van het coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijke leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stil gezet en aan het denken gezet.

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen. Dit in de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.

Daarom is het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die naam wijst naar Jezus Christus.

Daarom zullen we regelmatig een 'Kroonjuweel' op de website plaatsen. Iedere keer is er een andere schrijver. Onder “nieuws” zullen de Juwelen tijdelijk staan, onder “leden” blijft de serie voorlopig wel staan. 

Account aanmaken en inloggen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 26/02/2020 00:00 om 12:00 AM
Inloggen
De website is voor iedereen toegankelijk, behalve de informatie die staat onder de knop "leden".

Deze informatie is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Om dit in te zien, dient u eerst een account aan te maken. U kunt dan nog niet direct inloggen. Eerst worden uw gegevens gecontroleerd (of u lid bent van de gemeente). Als dit akkoord is wordt uw account zo spoedig mogelijk vrij gegeven.

Wellicht krijgt u de melding dat de website niet is beveiligd of iets dergelijks, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Er staan geen privacy gevoelige informatie op. We gaan wel de website beveiligen voor de toekomst. Maar u kunt nu gewoon een account aanmaken.
Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama