Planning OJW
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 01/02/2022 00:00 om 12:00 AM
Orde voor de erediensten (bevestiging ambtsdragers
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 13/01/2022 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 16 januari 2022, 09:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Frans Schilt

 

Votum en groet

 

Psalm 75: 1

U alleen, U loven wij;

ja wij loven U, o HEER,

want Uw Naam, zo rijk van eer,

is tot onze vreugd nabij.

Dies vertelt men in ons land,

al de wondren Uwer hand.

 

Wetslezing

 

Psalm 75: 2

Als ik 't ambt ontvangen zal,

Wil ik, volgens eed en plicht,

Altoos recht doen in 't gericht.

Land en volk was in verval;

Maar zijn pijlers steld' ik vast,

Tegen woed' en overlast.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Lukas 6: 12 – 26

12 Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.

13 En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:

14 Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;

15 Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,

16 Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

17 En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon,

18 die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten; en zij werden genezen.

19 En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.

20 En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God.

21 Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen.

22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.

23 Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten.

24 Maar wee u, rijken, want u hebt uw troost al.

25 Wee u, die verzadigd bent, want u zult hongerlijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen.

26 Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten.

 

Psalm 135: 1

Prijst den Naam van uwen God,

's HEEREN knechten, hier vergaard.

Prijst Zijn Naam en wijs gebod,

daar g' in 't voorhof staat geschaard,

en uw ambt bekleedt met eer

in het huis van onzen HEER.

 

Prediking n.a.v. Lukas 6: 12 – 26

 

Psalm 82: 2

Toont aller goden God te vrezen;

doet recht aan armen en aan wezen,

rechtvaardigt hem, die billijk klaagt,

verdrukt of arm uw hulpe vraagt;

verlost geringen uit hun lijden,

en wilt behoeftigen bevrijden,

rukt z' uit der goddelozen hand;

gerechtigheid verhoogt een land.

 

Formulier voor de bevestiging van ambtsdragers

 

Onderwijzing

Geliefden in de Heere Jezus Christus, het is u bekend dat wij u verschillende keren de namen hebben genoemd van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling-kerkvoogd of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen heeft ingebracht. Daarom zullen wij nu in de naam des Heeren tot hun bevestiging overgaan en wij verzoeken de broeders die bevestigd zullen worden en alle aanwezigen met aandacht te luisteren naar een korte uitleg op grond van Gods Woord over de ingestelde ambten.

 

Allereerst de ouderlingen. Het woord ouderling of 'oudste', dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een hoog regeringsambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt: Laat de ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral die arbeiden in het Woord en in de leer (1 Tim 5: 17).

 

Daaruit blijkt dat er in de eerste christelijke gemeente tweeërlei ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het Woord, herders en leraars die het Evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede degenen die niet het Woord bedienden maar opzicht hadden over de gemeente en haar regeerden samen met de dienaren van het Woord. Want nadat Paulus in Romeinen 12 gesproken heeft over het leraars- en diakenambt, spreekt hij daarna afzonderlijk over het regeerambt: laat ieder die leiding geeft dat met inzet, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeerambt. Zij die in dit ambt dienen, hebben de taak de dienaren van het Woord bij te staan, zoals in het Oude Testament de gewone Levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters waren toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het verschillende ambten. Bovendien is het goed dat medebroeders ondersteuning verlenen aan de dienaren van het Woord om elke vorm van heerszucht te weren. Die kan des te gemakkelijker in de gemeente binnendringen wanneer de leiding bij één persoon of slechts bij enkelen berust. Zo vormen de dienaren van het Woord en de ouderlingen samen een college: de kerkenraad, die de gehele gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als Hij de uitspraak doet: "zeg het aan de gemeente" Deze opdracht is beslist niet tot allen of ieder lidmaat afzonderlijk gericht, maar juist tot degenen die gekozen zijn om de gemeente te regeren.

 

Deze uiteenzetting, gebaseerd op de Schrift, leert ons dat het ouderlingambt de volgende taken omvat.

 

Ten eerste: samen met de dienaren van het Woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd; nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel als christen gedraagt; vermanen van hen die zich onchristelijk gedragen zoveel als mogelijk is voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden; in de lijn van de christelijke tucht stappen ondernemen tegen hen die geen berouw tonen en degenen die berouwvol zijn weer in de schoot der kerk opnemen. Dit alles is niet alleen af te leiden uit de uitspraak van Christus in Matteüs 18, maar ook uit andere uitspraken in de Schrift, waar we lezen dat de genoemde taken niet toebehoren aan slechts één of twee, maar aan verscheidene personen die daartoe zijn aangesteld.

 

Ten tweede: erop toezien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze toe gaat en dat alleen zij die wettig geroepen zijn in Christus' kerk dienen. Dit draagt de apostel ons op en dit alles dient tevens in overeenstemming te zijn met de orde der kerk. Zij behoren ook in alles wat betrekking heeft op het belang en de goede orde van de kerk, de dienaren van het Woord met goede raad te ondersteunen en alle gemeenteleden met Woord en daad bij te staan.

 

Ten derde: opzicht uitoefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het Woord. Immers, alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd, zoals we lezen in Handelingen. De apostel dringt er daar op aan waakzaam te zijn met het oog op wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting Gods Woord ijverig te onderzoeken en zich te oefenen in de overdenking van de geheimenissen van het geloof

 

Ten vierde: als beheerders van het huis van God waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij moeten daarom niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen der gemeente behartigen, opdat er voldoende plaats zal zijn daar waar het Evangelie gepredikt, de sacramenten bediend en de naam des Heeren in het openbaar wordt aangeroepen.

 

Vervolgens de diakenen. Over de dienst der barmhartigheid leert de Schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die Hij kocht met Zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde Zich over hen die in nood waren. Christus is het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt, de Knecht des Heeren, die onze ziekten op zich genomen en onze smarten gedragen heeft en die niet rusten zal, totdat bij Zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heere zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd: het lenigen van lijden en nood in de hele wereld.

 

In Handelingen lezen we dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd: de opbrengst van de verkochte goederen werd aan de apostelen gegeven en er werd uitgedeeld naar dat ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Griekssprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op voorstel van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het Woord. Deze instelling heeft sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt niet alleen uit Romeinen 12, waar de apostel spreekt over degenen die 'uitdelen' , maar ook uit 1 Korinthe 12, waar hij spreekt over helpers die in de gemeente zijn aangesteld om arme, hulpbehoevende mensen bij te staan.

 

Uit deze bijbelplaatsen blijkt duidelijk wat het diakenambt inhoudt.

 

Ten eerste moeten diakenen getrouw en zorgvuldig de giften en goederen inzamelen en bewaren die voor de hulpbehoevenden –binnen en buiten de gemeente, ook wereldwijd– bestemd zijn en moeten zij zich met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen.

 

Ten tweede houdt hun ambt in het uitdelen van gaven. Om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen is zowel wijsheid noodzakelijk als vreugde en eenvoud. Het is daarbij van belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de Schrift.

 

Allen die geroepen zijn tot bovengenoemde ambten dragen bijzondere verantwoordelijkheid in de zielzorg, waarbij hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen.

 

Bevestigingsvragen
Broeders, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u op te staan en te antwoorden op de volgende vragen.

 

Ten eerste: bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent?

 

Ten tweede: houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord van God, dat de volkomen leer der zaligheid bevat en verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn?

 

Ten derde: belooft u uw ambt, zoals hiervoor omschreven, in overeenstemming met deze leer getrouw uit te oefenen en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? Belooft u ook allen zich godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning wanneer u onverhoopt mocht ontsporen?

 

Hierop antwoorden zij: Ja.

 

Bevestiging

Daarna zegt de predikant:

 

De almachtige God en Vader geve u allen Zijn genade om uw ambt getrouw en met zegen te vervullen. Amen.

 

Psalm 134: 3 (samenzang)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer.
Looft, looft dan aller heren HEER.

 

Vermaning

Hierna spreekt de predikant tot hen en de gemeente de volgende woorden:

 

Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het Woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over het huis waar God wil wonen door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Geef acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heeren.

 

Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Help en troost de bedroefden. Zorg voor de weduwen, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan allen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen.

 

Wees getrouw in uw ambt, bewaar het geloofsgeheimenis in een zuiver hart, wees een voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere.

 

Geliefde christenen, ontvangt van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bidt voor hen. Treedt de ouderlingen die op goede wijze regeren met respect tegemoet en aanvaardt hun opzicht en leiding gewillig. Voorziet de ouderlingen-kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doeleinden. Voorziet de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees als gemeente mild en royaal in het geven. Laten de armen in bijbelse zin arm van geest zijn en zich dankbaar tonen tegenover degenen die hen van het nodige voorzien. Volgt Christus allereerst om voedsel voor uw ziel en niet om brood dat vergaat. Laat degene die zich onrechtmatig geld en goederen heeft toegeëigend, daaraan een einde maken en indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van Hem het loon der gerechtigheid ontvangen.

 

Dankzegging en voorbede

Omdat wij zelf niet tot dit alles in staat zijn, laten wij daarom de almachtige God aanroepen:

 

Heere God, hemelse Vader, wij danken U dat U in Uw wijsheid tot groei van Uw kerk naast degenen die het Woord bedienen ook ambtsdragers hebt ingesteld voor regering en dienstbetoon, om vrede en welzijn in Uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien.

 

U hebt ons mannen met een goed getuigenis geschonken, die Uw Geest hebben ontvangen. Wij bidden U hun in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben: wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en liefdadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel van de gemeenteleden, doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van Uw Zoon en ontspoorde gemeenteleden vermanen. Laat de ouderlingen-kerkrentmeester getrouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de troost uit Uw heilig Woord. Schenk de ambtsdragers Uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder Uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze de terechte vermaningen van de ouderlingen aanvaardt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef de welgestelden hart voor de armen en geef de armen een dankbaar gemoed.

 

Moge door dit alles Uw heilige naam groot gemaakt en het Rijk van Uw Zoon bevorderd worden.

 

Bijzondere voorbeden … … … … …

 

In Zijn naam besluiten wij ons gebed:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

 

Dankgebed en voorbeden

 

Weerklank 238: 1

Gij die gelooft, verheug u samen,

't is God, die trouw zijn kerk bewaart!

Die hoop zal nimmer ons beschamen:

de Heer is God en zijns is d' aard.

Zijn woord heeft vrede, heil bereid

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde voor de eredienst van 16 januari 2022, 15:00 uur

Voorganger: ds. G.A. Termaat, Leerdam

Organist: Margreet Maaijen

 

Votum en groet

 

Psalm 122: 1

Ik ben verblijd, wanneer men mij

godvruchtig opwekt: "Zie wij staan

gereed, om naar Gods huis te gaan.

Kom, ga met ons, en doe als wij."

Jeruzalem, dat ik bemin;

wij treden uwe poorten in.

Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

Jeruzalem is wel gebouwd,

wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,

zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 33: 11

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:

in Hem verblijdt zich ons gemoed,

omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,

dien Naam, zo heilig, groot en goed.

Goedertieren Vader,

milde zegenader,

stel Uw vriendlijk hart,

op Wiens gunst wij hopen,

eeuwig voor ons open;

weer steeds alle smart.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Lukas 2: 40 – 52

40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.

41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem.

42 En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren,

43 en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten.

44 Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden.

45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar.

46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde.

47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.

48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.

49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?

50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak.

51 En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.

52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

 

Psalm 84: 1

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,

o HEER der legerscharen God,

zijn mij Uw huis en tempelzangen.

Hoe branden mijn genegenheên,

om 's HEEREN voorhof in te treên!

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;

mijn hart roept uit tot God, Die leeft,

en aan mijn ziel het leven geeft.

 

Prediking n.a.v. Lukas 2: 40 – 52

 

Weerklank 427: 1

Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de heilge Geest, de Trooster,

de Drie-eenge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drie-eenge in zijn troon!

 

Dankgebed

 

Gebed des Heren : 1

O allerhoogste Majesteit,

die in het rijk der heerlijkheid

de heem'len hebt tot Uwen troon,

wij roepen U, in Uwen Zoon,

die voor ons heeft genoeg gedaan,

als onzen Vader need'rig aan.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

Orde voor de erediensten 9 januari
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 08/01/2022 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 9 januari 2022, 09:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Jan Verwey

 

Votum en groet

 

Psalm 85: 1

 

Wetslezing

 

Gebed

 

Bijbellezing: Jesaja 61: 1 – 3 en Lukas 4: 14 – 30

 

Psalm 78: 19

 

Prediking n.a.v. Lukas 4: 20b, 21, 28

 

Psalm 146: 5

 

Dankgebed en voorbeden

 

Weerklank lied 14: 5, 6

O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,

Hij die u recht verschaft is hier!

Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,

dorstige, zie de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;

God schenkt genade velerlei.

Halleluja! Halleluja!

 

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,

dat u de haat der mensen treft,

Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen

en Hij buigt neer wie zich verheft.

Zijt gij  in rouw, God is uw licht;

Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.

Halleluja! Halleluja!

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde voor de eredienst van  2022, 15:00 uur

Voorganger: ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

Organist: Frans Schilt

 

Votum en groet

 

Psalm 67: 1

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 80: 11

 

Gebed

 

Bijbellezing: Psalm 4

 

Psalm 97: 7

 

Prediking n.a.v. Psalm 4: 7

 

Psalm 4: 3

 

Dankgebed

 

Weerklank 477: 1

Zegen ons, Algoede,

neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over ons en geef ons licht.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

Orde voor de erediensten van 2 januari
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 01/01/2022 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 2 januari 2022, 09:30 uur

Voorganger: ds. W. van Weelden, Oud Alblas

Organist: Frans Schilt

 

Votum en groet

 

Psalm 91: 1

 

Wetslezing

 

Psalm 130: 3

 

Gebed

 

Bijbellezing: Psalm 146 en Romeinen 15: 1 – 13

 

Psalm 146: 3

 

Prediking n.a.v. Romeinen 15: 13

 

Psalm 117

 

Dankgebed en voorbeden

 

Psalm 27: 3

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde voor de eredienst van 2 januari 2022, 18:30 uur

Voorganger: ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen

Organist: Corrie Verburg

 

Votum en groet

 

Psalm 40: 8

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 68: 10

 

Gebed

 

Bijbellezing: Openbaring 13

 

Psalm 36: 3

 

Prediking n.a.v. Openbaring 13: 14b en 15

 

Weerklank 233: 1

Een vast burcht is onze God,

een toevlucht voor de zijnen.

Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet zijn hulp verschijnen!

De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan;

hij draagt zijn rusting nog

van gruwel en bedrog,

maar zal als kaf verdwijnen!

 

Dankgebed

 

Psalm 69: 14

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

 

Orde voor de eredienst 1 januari
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 31/12/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 1 januari 2022, 10:00 uur

Voorganger: kand. M. Slingerland, Gouda

Organist: Wil Versteeg

 

Votum en groet

 

Psalm 91: 1

Hij, die op Gods bescherming wacht,
wordt door den hoogsten Ko - ning
beveiligd in den duist'ren nacht,
beschaduwd in Gods wo - ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
voor hen, die op Hem bouwen,
mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
den God van mijn betrouwen.

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 99: 1

God, de HEER, regeert;
beeft, gij volken, eert,
eert Zijn hoog bestel,
die bij Israël
tussen Cherubs woont,
en Zijn grootheid toont.
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Lukas 3: 8 – 18 en 13: 1 – 9

Lukas 3:8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

9 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

10 En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij dan doen?

11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen.

12 Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen?

13 Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is.

14 Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.

15 En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was,

16 antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

17 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.

 

Lukas 13:1 Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had.

2 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben?

3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen?

5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

6 En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet.

7 Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos?

8 En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb.

9 Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken.

 

Psalm 1: 1

Welzalig hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
noch nederzit, daar zulken samenrotten,
die roekeloos met God en godsdienst spotten;
maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.

 

Prediking n.a.v. Lukas 13: 6 – 9

 

Psalm 1: 2

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
in vetten grond geplant bij enen stroom,
die op zijn tijd met vruchten is beladen,
en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen.
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed;
het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet.

 

Dankgebed en voorbeden

 

Psalm 52: 6

Maar ik zal als d' olijfboom groeien,
in 't huis des groten Gods;
ik zal in eer en godsvrucht bloeien.
God is mijn steun en rots;
op Zijne gunst, mij toegezeid,
vertrouw 'k in eeuwigheid.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

 

Orde voor de erediensten van 31 december
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/09/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 31 december 2022, 15:00 uur

Voorganger: ds. H. de Jong, Kampen

Organist: Frans Schilt

 

Mededelingen en bericht van overlijden

 

Votum en groet

 

Psalm 89: 1

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên.
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen.
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

 

Voorafspraak

 

Geloofsbelijdenis

 

Gedachtenis van de gestorvenen (de gemeente staat)

 

1 minuut stilte

 

Weerklank 503: 3

U heb ik nodig, uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

 

(De gemeente gaat na het zingen weer zitten)

 

Gebed

 

Schriftlezing: Lukas 2: 22 – 35

 

Psalm 73: 13

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
of bangen nood, mijn vlees en hart,
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

 

Prediking n.a.v. Lukas 2: 29 – 31

 

Lofzang van Simeon : 1

Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
naar 't woord, hem toegezegd,
thans henengaan in vrede.
Nu hij Uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.

 

Dankgebed

 

Avondzang: 7

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'.
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.
O Geest, zend Uwen troost ons neer.
Drieënig God, U zij al d' eer.

 

Zegen

 

Collecten bij de uitgang

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkappOrde voor de eredienst van 31 december 2022, 19:00 uur

Voorganger: ds. J. Jongkind, Langerak

Organist: Frans Schilt

 

Mededelingen en bericht van overlijden

 

Votum en groet

 

Psalm 34: 1

Ik loof den HEER, mijn God;
mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;
mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,
om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d' Opperheer.
't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,
door vreugd met u zijn aangedaan,
en juichen tot Zijn eer.

 

Gedachtenis van de gestorvenen (de gemeente staat)

 

1 minuut stilte

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 91: 1

Hij, die op Gods bescherming wacht,
wordt door den hoogsten Ko - ning
beveiligd in den duist'ren nacht,
beschaduwd in Gods wo - ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
voor hen, die op Hem bouwen,
mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
den God van mijn betrouwen.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Exodus 13

 

Psalm 56: 4

Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'.
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard.
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
niet op Uw rol geschreven?
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven,
en, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven;
niets maakt mijn ziel vervaard.

 

Prediking n.a.v. Exodus 13: 17 – 18a

 

Psalm 77: 11

D' aarde sloeg van schrik aan 't beven,
toen z' U langs Uw pad zag streven,
zee en grote waters door,
in het nooit ontdekte spoor.
Toen G' Uw volk den weg bereiddet,
daar Gij 't als een kudde leiddet;
Mozes' en Aärons hand
bracht hen dus naar 't heilig land.

 

Dankgebed

 

Psalm 103: 11

Looft, looft, den HEER, gij Zijne legerscharen,
wier lust het is, op Zijnen wenk te staren.
Dat hemel, aard', en zee, en berg, en dal,
hoe ver men ook Zijn schepter ziet regeren,
nu Zijnen naam en grote deugden eren;
en gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkren

Winterwerk activiteiten
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 21/09/2021 00:00 om 12:00 AM

Startzondag

Met deze startzondag is het winterwerk weer begonnen. Helaas moest het vorig jaar toch weer grotendeels afgebroken worden. We bidden dat we deze winter ook doordeweeks gelegenheid krijgen om samen te komen.

We beginnen de week samen op de zondag. Zoals Israël het morgen- en avondoffer kende, zo komen we als gemeente tweemaal bijeen in een morgen- en een avonddienst. Vaak zal de avonddienst meer het karakter van een leerdienst hebben. De leer van de kerk wordt uitgediept. Dat kan aan de hand van een belijdenisgeschrift, maar ook losse onderwerpen komen aan bod.

Daarnaast is er op andere dagen ook volop gelegenheid om samen te komen. Thuis, in het Verenigingsgebouw, in de consistorie.

In deze brief een niet uitputtende opsomming van gemeenteactiviteiten.

Voor alles geldt: zo de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen.

 

Zondagsschool “’t Mosterdzaadje”

Zondag 26 september start de zondagsschool. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn elke week van harte welkom in het Verenigingsgebouw van 11.00 tot 12.00 uur. Een uur waarin we zingen, vertellen uit de bijbel en nog veel meer. Natuurlijk is er limonade en wat lekkers! Dus neem je vrienden en vriendinnen mee. Want jullie kennen vast het lied: Vertel het aan de mensen / kinderen dat Jezus leeft! Dus tot zondag.

 

Meisjesclub “Idelette”

We beginnen op woensdag 29 september. Ben je tussen 8 en 12 jaar, dan ben je welkom vanaf 19.00 uur tot 20.15 uur. Voor de pauze zijn we bezig met de Bijbel. Daarna is het tijd voor knutselen of een spel. Tot woensdag in het benedenzaaltje of mogelijk een grotere zaal.

 

Jongensclub “Azarja”

Donderdag 30 september begint de jongensclub. Ook daar is het héééél gezellig. Dus jongens, ben je tussen 8 en 12 jaar, dan ben je welkom vanaf 19.00 uur tot 20.15 uur. Naast het Bijbelverhaal is er ook tijd voor zagen, timmeren en nog veel meer. Tot donderdag in het benedenzaaltje.

 

OJW

Die letters staan voor Open JeugdWerk. Dit is bedoeld voor alle jongeren vanaf 12 jaar. De avonden hebben een open karakter, zijn zeer afwisselend, gezellig, muzikaal, sportief en kennen een bezinnend moment.

De eerste bijeenkomst is op 9 oktober om 18.45 uur. Daarna op 23 oktober, 6 en 20 november, 3 en 18 december en 22 januari. De exacte tijden en plaatsen van samenkomst vind je in de Bazuin, op de website en diverse apps.

 

Jalové

De Jaarsveld-Lopik-Vereniging komt tweewekelijks bij elkaar. Je vindt de tijden en plaatsen in de Bazuin, website of op de app. Niet mee bekend? Spreek gewoon iemand aan!

 

Catechese

Catechisatie is het onderwijs namens de kerk aan de jeugd van de gemeente. Het betreft onderwijs over de Bijbel en de leer van de kerk.

Bij de jongste groep behandelen we de bijbelboeken en leren we wat de hoofdonderwerpen per boek zijn.

Bij de oudere groep is de klassieke driedeling geloof, gebod, gebed het onderwerp. Dit afgewisseld met andere thema’s.

Wie (12), 13 of 14 jaar is verwacht ik op dinsdag om 18.30 uur in de consistorie. Wie 15 jaar of ouder is verwacht ik op dinsdag om 19.15 uur. We beginnen op dinsdag 21 september.

Belijdeniscatechese is op dinsdag vanaf 20.00 uur in de consistorie. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 21 september. Belijdeniscatechese volgen wil niet zeggen dat je volgend jaar belijdenis moet doen. Uiteraard kan het er van komen. De eerste avond zijn we vooral wat bezig met de vraag wat belijdenis doen is en waarom je het wel of niet zou doen. Gewoon komen dus. Kun je niet omdat dinsdag nou net je cursusavond o.i.d. is, neem dan even contact met me op.

 

(Huis)bezoek

Er zijn heel wat vacatures. De ouderlingen hebben een dubbele wijk. Dat betekent ook, dat het niet altijd mogelijk is om alle adressen in de wijk te bezoeken. We zoeken naar mogelijkheden om toch contact te onderhouden. Dat hoeft uiteraard niet van één kant te komen. Hoe druk ook, u mag altijd een beroep doen op predikant en ouderling!

Het bezoekwerk van onze pastoraal bezoeker Henri Ruitenbeek missen we enorm. We hopen opnieuw een bezoekbroeder te kunnen aannemen. Maar het mag duidelijk zijn dat  het werk van Henri nooit gekopieerd kan worden. Wat was hij geheel uniek!

 

Gebedskring

Eens per twee weken op dinsdagavond van 19.30 – 21.00 uur bij een gemeentelid thuis of in de Huiskamer van het Verenigingsgebouw. Eerst gaat de bijbel open en bespreken we kort met elkaar het gelezen gedeelte. Daarna bidden we voor de gemeente, zieken, eenzamen, zending en evangelisatie enz. Welkom op de bidstond!

De eerstvolgende avond is dinsdag 21 september. Daarna: 5 en 19 oktober, 12, 16 en 30 november, 14 december, 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei,14 en 28 juni.

 

Huiskring

Deze kring komt op woensdagavond van 20:00 – 21:30 uur bij elkaar. Afgelopen woensdag was de eerste keer. De volgende keer is op 13 oktober. Er is geen jaarplanning. Elke bijeenkomst spreken we de volgende af. Via de Bazuin wordt u op de hoogte gehouden.

 

Bijbelkring

Ongeveer eens per drie weken komt de Bijbelkring in de consistorie bijeen op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. We lezen verder in 2 Samuël. De eerste keer op donderdag 30 september. Daarna gaan we verder op 28 oktober, 18 november, 2 december, 6 en 27 januari, 17 februari, 17 maart en 7 april.

 

Bijbelleeskring

De kring is wat de naam zegt: we lezen de bijbel. Niet met een studiemotief, al leren we er wel van. De bijbel is gewoon een prachtig boek, waarin heel wat geschiedenissen verteld worden. Geschiedenissen die hun sporen nalaten tot vandaag toe.

Benieuwd naar de bijbelse geschiedenissen? Laten we sámen een uurtje bijbellezen! Weet je welkom in de consistorie op maandag 4 oktober, 8 en 29 november, 10 en 31 januari, 21 februari, 21 maart. We beginnen om 20:00 uur.

 

Gemeente Groei Groep

Eens per maand op woensdagavond komt onze GGG bij elkaar. De groep bestaat uit 8 tot 10 mensen.  We gebruiken een boekje van het Evangelisch Werkverband als leidraad voor de invulling van de avond.  We komen bij elkaar bij iemand thuis. In onderling overleg kiezen we een locatie. Het fijne van een kleine groep is dat je eerder mee wilt of durft te doen in een gesprek. We delen met elkaar lief en leed, wat je bezig houdt en wat het geloof daarin voor je kan betekenen. Zo leren we van elkaar en ontstaan fijne gesprekken. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00 uur. Past de woensdagavond je niet dan zijn er ook mogelijkheden op woensdagmorgen en vrijdagmorgen bij groepen in Lopik. Lijkt het u iets om aan te sluiten of een keertje te komen kijken dan bent u van harte welkom! U kunt contact  opnemen met Jaap Schep, 552353.

 

Vrouwencontactmorgens

Er is nog geen planning gemaakt. Mocht er weer sprake kunnen zijn van echt onderling contact, dan zullen we u via de Bazuin op de hoogte brengen.

 

Ouderenwerk

Het ouderencomité bezorgt zes maal per jaar het blad Lichtspoor bij de oudere gemeenteleden (70+). Verder willen we de leden van 75 en ouder graag elk jaar een bezoek brengen. Ook is er een contactmiddag met Kerst en Pasen.

Of de spelmiddagen door kunnen gaan is nog niet duidelijk.

 

Kerkenraad

Deze komt maandelijks bijeen. Een van de broeders houdt een inleiding, daarna volgen de beleidsmatige zaken, waarbij elk college agendapunten aandraagt. Gepland staan: 6 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 1 juni, 6 juli. Daarnaast zijn er regelmatig avonden waar een specifiek thema aan de orde komt, bijvoorbeeld gemeentezang, jeugdwerk, beleidsplan.

 

Winterwerk – leestijd

Naast al deze samenkomsten is het ook goed om “op afstand” samen te zijn, je mee te laten nemen door een schrijver, je te laten inspireren door een goed boek. De boekentafel heeft werkelijk voor elk wat wils. Kleurboeken, leesboeken, studieboeken. Van tijd tot tijd staat hij opgesteld tijdens diverse bijeenkomsten. En als je tussendoor wat nodig hebt: een telefoontje of mailtje naar  Rieneke de Groot (554771,

rienekedegroot@live.nl,   of Jan Versteeg (Janvrstg@hetnet.nl, 0182-309644) en binnen redelijke levertijd komt het binnen.

 

Bijzondere of speciale diensten en bijeenkomsten

03/10 Israëlzondag

13/10 gemeenteavond

03/11 19.30 uur dankstond voor gewas en arbeid

12/12 avondmaalszondag

25/12 18.30 uur kerstviering zondagsschool en clubs

26/12 10.00 uur bijzondere kerstdienst

31/12 19.00 uur oudejaarsdienst

01/01 10.00 uur nieuwjaarsdienst

13/02 9.30 uur kerk-en-school-dienst

09/03 19:30 uur bidstond voor gewas en arbeid

20/03 avondmaalszondag

15/04 Goede Vrijdag

17/04 Pasen, belijdenisdienst

05/04 Pasen, gezamenlijke dienst in Jaarsveld

26/05 Hemelvaartsdag

05/06 Pinksteren, afscheid zondagsschool

06/06 Pinksteren, gezamenlijke dienst in Lopik

19/06 avondmaalszondag

11/09 avondmaalszondag

02/10 opening winterwerk

Het is nog niet bekend wanneer de startdienst gemeenteactie en de dienst met andersbegaafde broeders en zusters wordt gehouden.


Gebedskring
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 11/09/2021 00:00 om 12:00 AM

Welkom

Dinsdagavond  21 september om 19:30 uur komen we weer bij elkaar in het benedenzaaltje van het Verenigingsgebouw. We willen dan met en voor elkaar bidden en zingen.

We nodigen u uit om te komen, daar het ook een aanmoediging en bemoediging is voor uw persoonlijk gebed.

Zoals staat in Hebreeën 4 vers 16: “ Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Maria Kers.


Alpha cursus
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/08/2021 00:00 om 12:00 AMPreek van teruglezen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/08/2021 00:00 om 12:00 AM

De preek van ds C.M. van Loon kunt u op uw gemak nog eens teruglezen als u dit wenst.

Het thema was: "Sta op!" naar aanleiding van Johannes 5:1-11

U kunt dit vinden onder de knop "leden".

Meer kerkgangers toegelaten per 6 juni 2021
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 03/06/2021 00:00 om 12:00 AM

Meer kerkgangers toegelaten per 6 juni 2021

 

De inkt van de Bazuin was nog niet gedroogd of er kwamen nieuwe versoepelingen aan. Er kunnen nu meer kerkgangers toegelaten worden.

Tot nu toe kwamen we elke zondag met zo'n 30 kerkgangers en ongeveer 10 personen als “personeel” samen. Dat wordt vanaf a.s. zondagmorgen 6 juni verruimd naar 45 personen per dienst, exclusief “personeel”.

Daarnaast handhaven we het beleid dat er ruimte is voor maximaal 5 coupletten samenzang per dienst. Juist om dit te kunnen handhaven hebben we een concessie moeten doen aan het maximum aantal kerkgangers.

Verlangt u er ook naar om samen te komen? Meldt u dan aan op kerkdienstjaarsveld@gmail.com.

 

Namens het moderamen

Toelichting Het Kroonjuweel
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 00:00 om 12:00 AM

Toelichting op Het Kroonjuweel

De impact rond de crisis van het coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijke leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stil gezet en aan het denken gezet.

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen. Dit in de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.

Daarom is het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die naam wijst naar Jezus Christus.

Daarom zullen we regelmatig een 'Kroonjuweel' op de website plaatsen. Iedere keer is er een andere schrijver. Onder “nieuws” zullen de Juwelen tijdelijk staan, onder “leden” blijft de serie voorlopig wel staan. 

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama