Paasmiddag ouderen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/03/2021 00:00 om 12:00 AM

Paasmiddag met de ouderen van de gemeente

Donderdag 25 maart 2021

Aanvang: 14.30 uur

Vanuit de kerk uitgezonden in beeld en geluid

Thema: De zeven woorden van Jezus aan het kruis

 

Medewerking:

Ouderencomité

Wilma Knip, zang

ds. J. de Wit

 

 

Welkom en gebed

 

Weerklank 155: 1, 2, 4

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

hangt ten spot van snode smaders.

Zoon des Vaders,

waar is toch uw almacht thans,

waar uw goddelijke glans?

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

en Hij hangt er mijnentwegen,

mij ten zegen.

Van de vloek maakt Hij mij vrij,

en zijn sterven zaligt mij.

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!

'k heb mij, Heer, voor dood en leven

U gegeven.

Laat mij dan in vreugd en pijn

met U in gemeenschap zijn.

 

Schriftlezing: Lukas 23: 33 – 37

Het eerste kruiswoord

33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde.

34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.

35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God.

36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn.

37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf.

 

Psalm 100

Juich, aarde, juicht alom den HEER.

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer.

Komt, nadert voor Zijn aangezicht.

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

 

De HEER is God; erkent, dat Hij

ons heeft gemaakt (en geenszins wij)

tot schapen, die Hij voedt en weidt;

een volk, tot Zijnen dienst bereid.

 

Gaat tot Zijn poorten in met lof,

met lofzang in Zijn heilig hof.

Looft Hem aldaar met hart en stem.

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

 

Want goedertieren is de HEER.

Zijn goedheid eindigt nimmermeer.

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht

tot in het laatste nageslacht.

 

Wilma zingt enkele liederen

 

Weerklank 149: 1, 6

Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

 

Dank zij U, o Heer des levens,

die de dood zijt doorgegaan,

die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,

in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

 

Schriftlezing: Johannes 19: 25 – 27

Het tweede kruiswoord

25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.

27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.

 

Weerklank 242: 1, 3

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

 

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser,

Middelaar. Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

 

Schriftlezing: Lukas 23: 39 – 43

Het derde kruiswoord

39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.

40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?

41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.

43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

 

Weerklank 148

't Is middernacht en in de hof,

buigt, tot de dood bedroefd,

in 't stof de Levensvorst; in Zijn gebeên

doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

 

't Is middernacht, en hoe Hij lijdt,

Zijn jong'ren slapen bij die strijd;

en derven, afgemat in rouw,

de aanblik op des Meesters trouw.

 

't Is middernacht, maar Jezus waakt,

en 't zielelijden, dat Hij smaakt,

bant uit Zijn hart de bede niet:

Mijn Vader, dat Uw wil geschied'.

 

't Is middernacht, en 't Vaderhart

sterkt en verstaat de Man van smart,

Die 't enig lijden, dat Hij torst,

ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

 

Wilma zingt enkele liederen

 

Weerklank 147

Is dat, is dat mijn Koning,

dat aller vaad'ren wens,

is dat, is dat zijn kroning?

Zie, zie, aanschouw de mens!

Moet Hij dat spotkleed dragen,

dat riet, die doornenkroon,

lijdt Hij die spot, die slagen,

Hij, God, uw eigen Zoon?

 

Ja, ik kost Hem die slagen,

die smarten en die hoon;

ik doe dat kleed Hem dragen,

dat riet, die doornenkroon;

ik sloeg Hem al die wonden,

voor mij moet Hij daar staan;

ik deed door mijne zonden,

Hem al die jamm'ren aan.

 

O Jezus, man van smarten,

Gij aller vaad'ren wens,

herinner aller harten

't aandoenlijk: "Zie den mens!"

Laat mij toch nooit vergeten

die kroon, dat kleed, dat riet!

Dit trooste mijn geweten:

't is al voor mij geschied!

 

Schriftlezing: Matteüs 27: 45 – 47

Het vierde kruiswoord

45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.

46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

47 Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia.

 

Gezang 53: 1, 3 (Hervormde Bundel)

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,

morgen der verrijzenis,

bij wiens licht de macht der hel verslagen

en de dood vernietigd is!

Here Jezus, trooster aller smarten,

zon der wereld, schijn in onze harten,

deel ons zelf de voorsmaak mee

van der zaal’gen sabbatsvreê!

 

In uw hoede zijn wij wèl geborgen,

en schoon eerlang 't oog ons breek',

open gaat het op de grote morgen,

na deez' aardse lijdensweek.

Welk een dag der ruste zal dat wezen,

als w' onsterflijk, uit de dood verrezen,

knielen voor Uw dankaltaar!

Amen, Jezus, maak het waar!

 

Schriftlezing: Psalm 69: 21 – 22 en Johannes 19: 28

Het vijfde kruiswoord

21 Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden.

22 Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.

 

Johannes 19: 28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!

 

Weerklank 167 : 1, 3, 4

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

die galmt door gans Jeruzalem

een heerlijk morgenlicht breekt aan

de Zoon van God is opgestaan

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan

want alles, alles is voldaan.

Wie in geloof op Jezus ziet

die vreest voor dood en duivel niet

 

Want nu de Heer is opgestaan

nu vangt het nieuwe leven aan

een leven door Zijn dood bereid

een leven in Zijn heerlijkheid.

 

Schriftlezing: Johannes 19: 30

Het zesde kruiswoord

30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

 

Meditatie

 

Johannes de Heer 722

Kroon Hem met gouden kroon,

het Lam op Zijnen troon.

Hoor, hoe het hemels loflied al,

verwint in heerlijk schoon.

Ontwaak, mijn ziel en zing

van Hem, die voor u stierf.

En prijs Hem in all’ eeuwigheên,

die ’t heil voor u verwierf.

 

Kroon Hem, der liefde Heer,

aanschouw Hem hoe Hij leed.

Zijn wonden tonen ’t gans heelal,

wat Hij voor ’t mensdom deed.

De eng’len aan Gods troon,

all’ overheid en macht,

zij buigen dienend zich ter neer,

voor zulke wondermacht.

 

Kroon Hem, de Vredevorst,

wiens macht eens heersen zal,

van pool tot pool, van zee tot zee,

’t klink’ over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt

en vrede heerst alom,

wordt d’aarde weer een paradijs.

Kom, Here Jezus, kom.

 

Schriftlezing: Psalm 31: 6 en Lukas 23: 44 – 46

Het zevende kruiswoord

6 In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!

 

44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe.

45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.

46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

 

Psalm 89: 1, 3, 7

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên.

Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.

Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,

naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen.

Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,

zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

 

De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht.

Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht,

daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen.

Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?

En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,

wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten?

 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!

Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort.

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden.

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden.

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,

maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

 

Wilma zingt enkele liederen

 

Sluiting en dankgebed

 

Opwekking 213

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af,

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,

Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind

en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot:

niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

Kinderboekje Biddag
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 09/03/2021 00:00 om 12:00 AM

Speciaal voor de kinderen is er een boekje gemaakt om tijdens de Bidstonddienst mee te doen en te denken. Er kunnen vragen beantwoord worden over de preek, er kan worden gekleurd of puzzeltjes gemaakt worden.

Het boekje is te vinden onder de ledenknop of te downloaden via de kerkapp.

Orde van de eredienst - 9 mei 2021
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 09/01/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde van de eredienst 9 mei 2021, 09:30 uur

Voorganger: ds. J. van Eck, Lexmond

Organist: Jan Verweij

 

Votum en groet

 

Psalm 13: 1, 3, 5 (kerkenraad zingt)

Hoe lang, o HEER, mijn toeverlaat,
vergeet Gij mijnen jammer-staat?
Hoe lang zult Gij, in mijn ellenden,
van mij Uw vriend'lijk aanschijn wen - den?
Daar al mijn moed en kracht vergaat?

 

Aanschouw mijn ramp, verhoor mij, HEER.
Ai, zie op al mijn lijden neer.
Verlicht, mijn God, verlicht mijn ogen,
en laat Uw goedheid niet gedo - gen,
dat mij de slaap des doods verteer'.

 

Maar, in dit smartelijk verdriet,
mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet.
Neen, 't zal zich in Uw heil verblijden.
Ik zal den HEER mijn lofzang wij - den,
die mij genadig bijstand biedt.

 

Wetslezing

 

Psalm 119: 53 (kerkenraad zingt)

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
bevestigen, in al mijn levensjaren,
dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
door Uw genâ bestendig zal bewaren.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Psalm 13 en Johannes 8: 12

Psalm 13:1 Een psalm van David, voor de koorleider.

 

2 Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?

       Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?

3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,

       verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?

           Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?

 

4 Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God!

       Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood,

5 anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen,

       en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel.

 

6 Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid,

       mijn hart zal zich verheugen in Uw heil,

ik zal voor de HEERE zingen,

       omdat Hij goed voor mij geweest is.

 

Johannes 8:12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

 

Psalm 43: 3, 4 (kerkenraad zingt)

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door dien glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder.
Dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van Uw heiligheid,
daar mij Uw gunst verbeidt.

 

Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd.
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
ten roem van Zijne goedheid paren,
die, na kortstondig ongeneugt',
mij eindeloos verheugt.

 

Prediking n.a.v. Psalm 13: 4b

 

Psalm 97: 7 (samenzang)

Gods vriend'lijk aangezicht,
heeft vrolijkheid en licht
voor all' oprechte harten,
ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot.
Verblijdt u steeds in God.
Roemt, roemt Zijn heiligheid.
Zo word' Zijn lof verbreid
voor al dit heilgenot.

 

Dankgebed

 

Psalm 89: 7, 8 (kerkenraad zingt)

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort.
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden.
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden.
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht.
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

 

Zegen

 

In verband met de gedenkdagen van 4 en 5 mei zingen we na de dienst de coupletten 1 en 6 van ons volkslied

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde van de eredienst 9 mei 2021, 18:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Wil Versteeg

 

Votum en groet

 

Psalm 105: 2 (kerkenraad zingt)

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen.
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen.
Beroemt u in Zijn heil'gen naam.
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm
hun hart verenen tot Zijn eer,
en zich verblijden in den HEER!

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 67: 2 (kerkenraad zingt)

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden,
en juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hunne zaak beslechten,
in rechtmatigheid.
Volken op deez' aarde,
die Uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Efeze 4: 1 – 16

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,

2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,

3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:

4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,

5 één Heere, één geloof, één doop,

6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.

7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.

8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.

9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?

10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,

12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,

15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

 

Psalm 118: 13 (kerkenraad zingt)

Gezegend zij de grote Koning,
die tot ons komt in 's HEEREN naam!
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning.
Wij zegenen u al te zaâm.
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen
het vrolijk licht, na bang gevaar.
Bindt d' offerdieren dan met touwen
tot aan de hoornen van 't altaar.

 

Preek over Efeze 4: 16.

We lezen hierbij uit de Gewone Catechismus vraag en antwoord 17:

Kun je in je eentje geloven?

Ja, want ik sta persoonlijk voor God. Hij ziet mij zoals ik ben (Psalm 139: 1–3). Door te geloven ben ik verbonden aan het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Samen met alle heiligen begrijp ik meer van het geheim van Gods liefde in Christus (Efeze 3: 18) en vind ik steun voor mijn vaak zwakke geloof (Efeze 4: 16).

 

Psalm 135: 2 (samenzang)

God is goed: looft Hem te zaâm
met gezang en snarenspel.
Prijst Zijn liefelijke naam,
want de HEER heeft Israël,
zich ten eigendom geschikt.
Jacob door Zijn heil verkwikt.

 

Dankgebed

 

Psalm 135: 11 (kerkenraad zingt)

Israëllers, looft al t' zaâm
uwen God, den God der eer.
Loof, Aärons huis, Zijn naam.
Huis van Levi, loof den HEER.
Looft, gij allen, die Hem vreest,
looft Hem met verheugden geest.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

Kerk app
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 14/10/2020 00:00 om 12:00 AM

De kerk app is inmiddels online. U kunt daar heel handig gebruik van maken op uw mobiele telefoon, ipad of tablet. U kunt de app downloaden uit de appstore ( zoek op hervormd Jaarsveld). U kunt dan toegang krijgen tot berichten en gegevens. Het is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Toelichting Het Kroonjuweel
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 00:00 om 12:00 AM

Toelichting op Het Kroonjuweel

De impact rond de crisis van het coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijke leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stil gezet en aan het denken gezet.

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen. Dit in de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.

Daarom is het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die naam wijst naar Jezus Christus.

Daarom zullen we regelmatig een 'Kroonjuweel' op de website plaatsen. Iedere keer is er een andere schrijver. Onder “nieuws” zullen de Juwelen tijdelijk staan, onder “leden” blijft de serie voorlopig wel staan. 

Account aanmaken en inloggen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 26/02/2020 00:00 om 12:00 AM
Inloggen
De website is voor iedereen toegankelijk, behalve de informatie die staat onder de knop "leden".

Deze informatie is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Om dit in te zien, dient u eerst een account aan te maken. U kunt dan nog niet direct inloggen. Eerst worden uw gegevens gecontroleerd (of u lid bent van de gemeente). Als dit akkoord is wordt uw account zo spoedig mogelijk vrij gegeven.

Wellicht krijgt u de melding dat de website niet is beveiligd of iets dergelijks, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Er staan geen privacy gevoelige informatie op. We gaan wel de website beveiligen voor de toekomst. Maar u kunt nu gewoon een account aanmaken.
Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama