Meer kerkgangers toegelaten per 6 juni 2021
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 03/06/2021 00:00 om 12:00 AM

Meer kerkgangers toegelaten per 6 juni 2021

 

De inkt van de Bazuin was nog niet gedroogd of er kwamen nieuwe versoepelingen aan. Er kunnen nu meer kerkgangers toegelaten worden.

Tot nu toe kwamen we elke zondag met zo'n 30 kerkgangers en ongeveer 10 personen als “personeel” samen. Dat wordt vanaf a.s. zondagmorgen 6 juni verruimd naar 45 personen per dienst, exclusief “personeel”.

Daarnaast handhaven we het beleid dat er ruimte is voor maximaal 5 coupletten samenzang per dienst. Juist om dit te kunnen handhaven hebben we een concessie moeten doen aan het maximum aantal kerkgangers.

Verlangt u er ook naar om samen te komen? Meldt u dan aan op kerkdienstjaarsveld@gmail.com.

 

Namens het moderamen

Diaconale collecte 30 mei
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 29/05/2021 00:00 om 12:00 AM

Diaconale collecte SDOK

Stichting de ondergrondse kerk SDOK is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor de vervolgde christenen.

Daarnaast wil SDOK christenen in eigen land in verbinding brengen met vervolgde christenen wereldwijd.

Grondlegger van dit werk van SDOK, dat in 1966 begon, is de Roemeense predikant Richard Wurmbrand.

Hij bracht vanwege zijn geloof 14 jaar in communistische gevangenissen door.

In 1965 verlieten Richard en zijn vrouw Sabine Roemenië en begonnen met internationale spreekbeurten, waarin ze de wreedheden aan de kaak stelden die werden begaan tegen christenen in communistische landen.

In de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw was het werkgebied met name de communistische landen in Oost-Europa en de Sovjet-Unie.

Na de val van het communisme eind jaren tachtig werd de blik gericht op andere landen en gebieden waar sprake was van toename van christenvervolging.

Paasmiddag ouderen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/03/2021 00:00 om 12:00 AM

Paasmiddag met de ouderen van de gemeente

Donderdag 25 maart 2021

Aanvang: 14.30 uur

Vanuit de kerk uitgezonden in beeld en geluid

Thema: De zeven woorden van Jezus aan het kruis

 

Medewerking:

Ouderencomité

Wilma Knip, zang

ds. J. de Wit

 

 

Welkom en gebed

 

Weerklank 155: 1, 2, 4

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

hangt ten spot van snode smaders.

Zoon des Vaders,

waar is toch uw almacht thans,

waar uw goddelijke glans?

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

en Hij hangt er mijnentwegen,

mij ten zegen.

Van de vloek maakt Hij mij vrij,

en zijn sterven zaligt mij.

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!

'k heb mij, Heer, voor dood en leven

U gegeven.

Laat mij dan in vreugd en pijn

met U in gemeenschap zijn.

 

Schriftlezing: Lukas 23: 33 – 37

Het eerste kruiswoord

33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde.

34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.

35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God.

36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn.

37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf.

 

Psalm 100

Juich, aarde, juicht alom den HEER.

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer.

Komt, nadert voor Zijn aangezicht.

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

 

De HEER is God; erkent, dat Hij

ons heeft gemaakt (en geenszins wij)

tot schapen, die Hij voedt en weidt;

een volk, tot Zijnen dienst bereid.

 

Gaat tot Zijn poorten in met lof,

met lofzang in Zijn heilig hof.

Looft Hem aldaar met hart en stem.

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

 

Want goedertieren is de HEER.

Zijn goedheid eindigt nimmermeer.

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht

tot in het laatste nageslacht.

 

Wilma zingt enkele liederen

 

Weerklank 149: 1, 6

Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

 

Dank zij U, o Heer des levens,

die de dood zijt doorgegaan,

die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,

in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

 

Schriftlezing: Johannes 19: 25 – 27

Het tweede kruiswoord

25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.

27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.

 

Weerklank 242: 1, 3

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

 

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser,

Middelaar. Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

 

Schriftlezing: Lukas 23: 39 – 43

Het derde kruiswoord

39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.

40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?

41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.

43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

 

Weerklank 148

't Is middernacht en in de hof,

buigt, tot de dood bedroefd,

in 't stof de Levensvorst; in Zijn gebeên

doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

 

't Is middernacht, en hoe Hij lijdt,

Zijn jong'ren slapen bij die strijd;

en derven, afgemat in rouw,

de aanblik op des Meesters trouw.

 

't Is middernacht, maar Jezus waakt,

en 't zielelijden, dat Hij smaakt,

bant uit Zijn hart de bede niet:

Mijn Vader, dat Uw wil geschied'.

 

't Is middernacht, en 't Vaderhart

sterkt en verstaat de Man van smart,

Die 't enig lijden, dat Hij torst,

ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

 

Wilma zingt enkele liederen

 

Weerklank 147

Is dat, is dat mijn Koning,

dat aller vaad'ren wens,

is dat, is dat zijn kroning?

Zie, zie, aanschouw de mens!

Moet Hij dat spotkleed dragen,

dat riet, die doornenkroon,

lijdt Hij die spot, die slagen,

Hij, God, uw eigen Zoon?

 

Ja, ik kost Hem die slagen,

die smarten en die hoon;

ik doe dat kleed Hem dragen,

dat riet, die doornenkroon;

ik sloeg Hem al die wonden,

voor mij moet Hij daar staan;

ik deed door mijne zonden,

Hem al die jamm'ren aan.

 

O Jezus, man van smarten,

Gij aller vaad'ren wens,

herinner aller harten

't aandoenlijk: "Zie den mens!"

Laat mij toch nooit vergeten

die kroon, dat kleed, dat riet!

Dit trooste mijn geweten:

't is al voor mij geschied!

 

Schriftlezing: Matteüs 27: 45 – 47

Het vierde kruiswoord

45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.

46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

47 Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia.

 

Gezang 53: 1, 3 (Hervormde Bundel)

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,

morgen der verrijzenis,

bij wiens licht de macht der hel verslagen

en de dood vernietigd is!

Here Jezus, trooster aller smarten,

zon der wereld, schijn in onze harten,

deel ons zelf de voorsmaak mee

van der zaal’gen sabbatsvreê!

 

In uw hoede zijn wij wèl geborgen,

en schoon eerlang 't oog ons breek',

open gaat het op de grote morgen,

na deez' aardse lijdensweek.

Welk een dag der ruste zal dat wezen,

als w' onsterflijk, uit de dood verrezen,

knielen voor Uw dankaltaar!

Amen, Jezus, maak het waar!

 

Schriftlezing: Psalm 69: 21 – 22 en Johannes 19: 28

Het vijfde kruiswoord

21 Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden.

22 Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.

 

Johannes 19: 28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!

 

Weerklank 167 : 1, 3, 4

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

die galmt door gans Jeruzalem

een heerlijk morgenlicht breekt aan

de Zoon van God is opgestaan

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan

want alles, alles is voldaan.

Wie in geloof op Jezus ziet

die vreest voor dood en duivel niet

 

Want nu de Heer is opgestaan

nu vangt het nieuwe leven aan

een leven door Zijn dood bereid

een leven in Zijn heerlijkheid.

 

Schriftlezing: Johannes 19: 30

Het zesde kruiswoord

30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

 

Meditatie

 

Johannes de Heer 722

Kroon Hem met gouden kroon,

het Lam op Zijnen troon.

Hoor, hoe het hemels loflied al,

verwint in heerlijk schoon.

Ontwaak, mijn ziel en zing

van Hem, die voor u stierf.

En prijs Hem in all’ eeuwigheên,

die ’t heil voor u verwierf.

 

Kroon Hem, der liefde Heer,

aanschouw Hem hoe Hij leed.

Zijn wonden tonen ’t gans heelal,

wat Hij voor ’t mensdom deed.

De eng’len aan Gods troon,

all’ overheid en macht,

zij buigen dienend zich ter neer,

voor zulke wondermacht.

 

Kroon Hem, de Vredevorst,

wiens macht eens heersen zal,

van pool tot pool, van zee tot zee,

’t klink’ over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt

en vrede heerst alom,

wordt d’aarde weer een paradijs.

Kom, Here Jezus, kom.

 

Schriftlezing: Psalm 31: 6 en Lukas 23: 44 – 46

Het zevende kruiswoord

6 In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!

 

44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe.

45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.

46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

 

Psalm 89: 1, 3, 7

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên.

Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.

Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,

naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen.

Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,

zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

 

De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht.

Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht,

daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen.

Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?

En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,

wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten?

 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!

Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort.

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden.

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden.

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,

maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

 

Wilma zingt enkele liederen

 

Sluiting en dankgebed

 

Opwekking 213

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af,

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,

Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind

en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot:

niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

Kinderboekje Biddag
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 09/03/2021 00:00 om 12:00 AM

Speciaal voor de kinderen is er een boekje gemaakt om tijdens de Bidstonddienst mee te doen en te denken. Er kunnen vragen beantwoord worden over de preek, er kan worden gekleurd of puzzeltjes gemaakt worden.

Het boekje is te vinden onder de ledenknop of te downloaden via de kerkapp.

Orde van dienst - 13 juni 2021
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 09/01/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 13 juni 2021, 09:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Wil Versteeg

 

Votum en groet

 

Wetslezing

 

Gebed

 

Bijbellezing: Efeze 3: 14 – 4: 7

Efeze 3:14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,

15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,

17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,

19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,

21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeze 4:1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,

2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,

3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:

4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,

5 één Heere, één geloof, één doop,

6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.

7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.

 

Psalm 116: 1

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 

preek over Efeze 4: 1 – 6

 

Muzikaal meditatief moment over Psalm 85: 4

Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet,

de vrede met een kus van 't recht gegroet.

Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog,

gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog.

Dan zal de HEER' ons 't goede weer doen zien.

Dan zal ons 't land zijn volle garven biên.

Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,

Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.

 

Lezing van het tweede deel van het formulier om het heilig avondmaal te houden

Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort de woorden van onze Heere over de instelling van het Heilig Avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11 : 23 – 29:

 

23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

27 Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere.

28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.

29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.

 

Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het Avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dat doen zouden tot Zijn gedachtenis [Lucas 22: 19]. Wij zullen Hem op de volgende wijze gedenken.

 

Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle, dat onze Heere Jezus Christus – volgens de beloften die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn – door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van Zijn menswording tot aan het einde van Zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen Hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsémané bloedig zweet heeft uitgeperst [Lucas 22:44]. Daar werd Hij gebonden opdat Hij ons zou ontbinden. Daarna heeft Hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs Zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat Hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten [Kol. 2:14]. Zo heeft Hij de vervloeking van ons op Zich geladen, opdat Hij ons met Zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen Hij met luide stem riep: ‘Mijn God! mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten?’ opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden [Matt. 27:46]. Ten slotte heeft Hij met Zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening, bevestigd, toen Hij zei: ‘Het is volbracht’ [Joh. 19:30].

Opdat wij vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens Zijn laatste Avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het Zijn discipelen en zei: ‘Neemt, eet, dat is Mijn lichaam dat voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.’ Evenzo nam Hij na het Avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: ‘Drinkt allen daaruit; deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden; doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot Mijn gedachtenis.’ Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van Mijn hartelijke liefde en trouw voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met Mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed Ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven, even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot Mijn gedachtenis.

 

Uit deze instelling van het Heilig Avondmaal door onze Heere Jezus Christus wordt ons duidelijk dat Hij ons geloof en vertrouwen richt op Zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied, want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is Hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door Zijn dood heeft Hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende Geest verworven. Zo hebben wij door die Geest – die woont in Christus, het Hoofd, en in ons, Zijn leden – met Hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al Zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid.

Bovendien is het door die Geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel spreekt: Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood.  [1 Kor. 10:17]. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken, en uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde Zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpe ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door Zijn Heilige Geest. Amen.

 

Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen.

 

Barmhartige God en Vader, wij bidden U dat U in dit Avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, door Uw Heilige Geest zó in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan Uw Zoon Jezus Christus overgeven.

Wij bidden U dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met Zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met Hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonden leven, maar Hij in ons en wij in Hem.

Wij bidden U dat wij zó volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen dat U voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als Uw geliefde kinderen en erfgenamen.

Schenk ons ook Uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze Heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot Zich zal nemen.

Wil ons door dit Heilig Avondmaal sterken in het algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof, dat wij met mond en hart belijden:

Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, Christelijk Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; wederopstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

 

Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt!

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht,

en de heerlijkheid,

in eeuwigheid.

Amen.

 

Psalm 43 : 4

Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd.
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
ten roem van Zijne goedheid paren,
die, na kortstondig ongeneugt',
mij eindeloos verheugt.

 

Nodiging, uitdeling en communie

Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze Voorspraak, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zó waarachtig met Zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot Zijn gedachtenis ontvangen.

 

Bij het breken en uitdelen van het brood, spreekt de dienaar:

 

Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus.

Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

 

En als hij de drinkbeker geeft:

 

De drinkbeker der dankzegging, waarmee wij dankzegen, is de gemeenschap met het bloed van Christus.

Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

 

Dankzegging

Hierna spreekt de dienaar:

 

Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan Zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen Zijn naam danken en prijzen. Een ieder spreke in zijn hart:

 

1 Loof de HEERE, mijn ziel,

en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

2 Loof de HEERE, mijn ziel,

en vergeet niet een van Zijn weldaden.

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft,

Die al uw ziekten geneest,

4 Die uw leven verlost van het verderf,

Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

5 Die uw mond verzadigt met het goede,

 

8 Barmhartig en genadig is de HEERE,

geduldig en rijk aan goedertierenheid.

9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,

niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.

10 Hij doet ons niet naar onze zonden

en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde,

zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

12 Zo ver het oosten is van het westen,

zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,

zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

(Psalm 103 : 1-4, 8-13)

 

Hij heeft ook Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven en ons alles met Hem geschonken [Rom. 8:32]. Hiermee bevestigt God Zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door Zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door Hem van Zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, des te meer zullen wij, nadat wij met Hem verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven [Rom. 5:8-10]. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heeren verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.

 

Gezang 326: 3, 4

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,

voor onrechtvaardigen gerechtigheid,

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt

en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

 

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,

waar is de bron waaruit ik drinken moet?

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;

voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

 

Dankgebed formulier

Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken U van ganser harte dat U ons, uit grondeloze barmhartigheid, Uw eniggeboren Zoon hebt gegeven tot Middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken U dat U ons een waarachtig geloof geeft, waardoor deel krijgen aan de weldaden van U. U hebt ook, ter versterking daarvan, door Uw geliefde Zoon Jezus Christus het Heilig Avondmaal laten instellen en verordenen.

Getrouwe God en Vader, maak door de werking van Uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van Zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden dit alles omwille van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid.

Amen

 

Psalm 116: 7

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,
dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden?
'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden,
en roepen Hem met blijd' erkent'nis aan.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: (voor “Church of Pakistan”) NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

Orde van de eredienst 13 juni 2021, 18:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Frans Schilt

 

Votum en groet

 

Psalm 116: 10

Ik zal Uw naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen.
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

 

Verootmoediging en schuldbelijdenis

Verootmoedigen wij ons voor de Here onze God en belijden wij Hem onze zonden.

Psalm 25 : 11, 16-18, 20-21

11 Omwille van Uw Naam, HEERE,

vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.

16 Wend U tot mij en wees mij genadig,

want ik ben eenzaam en ellendig.

17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt,

bevrijd mij uit mijn angsten.

18 Zie mijn ellende en mijn moeite,

neem weg al mijn zonden.

20 Bewaar mijn ziel en red mij;

laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.

21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen,

want ik verwacht U.

Amen.

 

Verkondiging van Gods genade

Als dienaren van Jezus Christus verkondigen wij aan een ieder, die ziende op het kruis schuld beleden heeft voor God, de vergeving der zonden.

 

Woorden der inzetting

Hoort de woorden der inzetting van het Heilig Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs (1 Kor 11:23-26):

23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam,

24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

 

Geloofsbelijdenis

 

Gebed

Almachtige, barmhartige God en Vader, uw Zoon Jezus Christus heeft gesproken: zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wij bidden U, stil onze honger naar uw heil en spijzig ons met het brood van het eeuwige leven, dat Gij de wereld geschonken hebt in uw lieve Zoon, onze Here Jezus Christus.

 

Nodiging: verheft de harten

Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar ze opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus Jezus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader (waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen), niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij deze heilige spijs en drank tot zijn gedachtenis ontvangen.

 

Uitdeling en communie

 

Bij het breken en uitdelen van het brood, spreekt de dienaar:

 

Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus.

Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

 

En als hij de drinkbeker geeft:

 

De drinkbeker der dankzegging, waarmee wij dankzegen, is de gemeenschap met het bloed van Christus.

Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

 

Dankzegging

Laat ons tezamen de Here, die ons gespijzigd heeft, met dankzegging prijzen.

Lofprijzing: Psalm 103: 1 – 4; 8 - 13

1 Loof de HEERE, mijn ziel,

en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

2 Loof de HEERE, mijn ziel,

en vergeet niet een van Zijn weldaden.

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft,

Die al uw ziekten geneest,

4 Die uw leven verlost van het verderf,

Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

8 Barmhartig en genadig is de HEERE,

geduldig en rijk aan goedertierenheid.

9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,

niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.

10 Hij doet ons niet naar onze zonden

en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde,

zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

12 Zo ver het oosten is van het westen,

zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,

zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

 

Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.

 

Gezang 326: 5, 6

Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood

en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,

hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;

berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

 

U wil ik danken, grote Levensvorst;

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.

Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;

in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

 

Gebed om de opening van het Woord

 

Bijbellezing: 1 Korinte 12: 27 – 13: 13

1 Korinthe 12:27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

28 God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.

29 Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten?

30 Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?

31 Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft.

1 Korinthe 13:1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

4 De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig,

5 zij handelt niet ongepast,

zij zoekt niet haar eigen belang,

zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,

6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,

maar verheugt zich over de waarheid,

7 zij bedekt alle dingen,

zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen,

zij verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nooit.

Wat dan profetieën betreft,

zij zullen tenietgedaan worden,

wat talen betreft, zij zullen ophouden,

wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,

10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,

zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.

11 Toen ik een kind was,

sprak ik als een kind,

dacht ik als een kind,

overlegde ik als een kind,

maar nu ik een man geworden ben,

heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,

maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.

Nu ken ik ten dele,

maar dan zal ik kennen,

zoals ik zelf gekend ben.

13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,

maar de meeste van deze is de liefde.

 

Psalm 31: 17

Geloofd zij God, Die Zijn genade
aan mij heeft groot gemaakt;
Die voor mijn welstand waakt:
Zijn oog slaat mij in liefde gade.
Hij wil mij heil bereiden.
Mij in een vesting leiden.

 

preek over 1 Korinte 13: 1 – 7

 

Muzikaal meditatief moment over Psalm 36: 2

Uw goedheid, HEER', is hemelhoog,

Uw waarheid tot den wolkenboog,

Uw recht is als Gods bergen,

Uw oordeel grondloos; Gij behoedt,

en zegent mens en beest, en doet

Uw hulp nooit vruchtloos vergen.

Hoe groot is Uw goedgunstigheid,

hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid!

Hier wordt de rust geschonken.

Hier 't vette van Uw huis gesmaakt.

Een volle beek van wellust maakt,

hier elk in liefde dronken.

 

Dankgebed en voorbeden

 

Psalm 73: 12

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
in al mijn noden, angst en pijn.
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn toeverlaat.
En mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: (voor “Church of Pakistan”) NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

Kerk app
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 14/10/2020 00:00 om 12:00 AM

De kerk app is inmiddels online. U kunt daar heel handig gebruik van maken op uw mobiele telefoon, ipad of tablet. U kunt de app downloaden uit de appstore ( zoek op hervormd Jaarsveld). U kunt dan toegang krijgen tot berichten en gegevens. Het is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Toelichting Het Kroonjuweel
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 00:00 om 12:00 AM

Toelichting op Het Kroonjuweel

De impact rond de crisis van het coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijke leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stil gezet en aan het denken gezet.

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen. Dit in de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.

Daarom is het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die naam wijst naar Jezus Christus.

Daarom zullen we regelmatig een 'Kroonjuweel' op de website plaatsen. Iedere keer is er een andere schrijver. Onder “nieuws” zullen de Juwelen tijdelijk staan, onder “leden” blijft de serie voorlopig wel staan. 

Account aanmaken en inloggen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 26/02/2020 00:00 om 12:00 AM
Inloggen
De website is voor iedereen toegankelijk, behalve de informatie die staat onder de knop "leden".

Deze informatie is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Om dit in te zien, dient u eerst een account aan te maken. U kunt dan nog niet direct inloggen. Eerst worden uw gegevens gecontroleerd (of u lid bent van de gemeente). Als dit akkoord is wordt uw account zo spoedig mogelijk vrij gegeven.

Wellicht krijgt u de melding dat de website niet is beveiligd of iets dergelijks, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Er staan geen privacy gevoelige informatie op. We gaan wel de website beveiligen voor de toekomst. Maar u kunt nu gewoon een account aanmaken.
Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama