Orde van de eredienst - 9 mei 2021
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 09/01/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde van de eredienst 9 mei 2021, 09:30 uur

Voorganger: ds. J. van Eck, Lexmond

Organist: Jan Verweij

 

Votum en groet

 

Psalm 13: 1, 3, 5 (kerkenraad zingt)

Hoe lang, o HEER, mijn toeverlaat,
vergeet Gij mijnen jammer-staat?
Hoe lang zult Gij, in mijn ellenden,
van mij Uw vriend'lijk aanschijn wen - den?
Daar al mijn moed en kracht vergaat?

 

Aanschouw mijn ramp, verhoor mij, HEER.
Ai, zie op al mijn lijden neer.
Verlicht, mijn God, verlicht mijn ogen,
en laat Uw goedheid niet gedo - gen,
dat mij de slaap des doods verteer'.

 

Maar, in dit smartelijk verdriet,
mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet.
Neen, 't zal zich in Uw heil verblijden.
Ik zal den HEER mijn lofzang wij - den,
die mij genadig bijstand biedt.

 

Wetslezing

 

Psalm 119: 53 (kerkenraad zingt)

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
bevestigen, in al mijn levensjaren,
dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
door Uw genâ bestendig zal bewaren.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Psalm 13 en Johannes 8: 12

Psalm 13:1 Een psalm van David, voor de koorleider.

 

2 Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?

       Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?

3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,

       verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?

           Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?

 

4 Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God!

       Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood,

5 anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen,

       en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel.

 

6 Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid,

       mijn hart zal zich verheugen in Uw heil,

ik zal voor de HEERE zingen,

       omdat Hij goed voor mij geweest is.

 

Johannes 8:12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

 

Psalm 43: 3, 4 (kerkenraad zingt)

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door dien glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder.
Dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van Uw heiligheid,
daar mij Uw gunst verbeidt.

 

Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd.
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
ten roem van Zijne goedheid paren,
die, na kortstondig ongeneugt',
mij eindeloos verheugt.

 

Prediking n.a.v. Psalm 13: 4b

 

Psalm 97: 7 (samenzang)

Gods vriend'lijk aangezicht,
heeft vrolijkheid en licht
voor all' oprechte harten,
ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot.
Verblijdt u steeds in God.
Roemt, roemt Zijn heiligheid.
Zo word' Zijn lof verbreid
voor al dit heilgenot.

 

Dankgebed

 

Psalm 89: 7, 8 (kerkenraad zingt)

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort.
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden.
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden.
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht.
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

 

Zegen

 

In verband met de gedenkdagen van 4 en 5 mei zingen we na de dienst de coupletten 1 en 6 van ons volkslied

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde van de eredienst 9 mei 2021, 18:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit

Organist: Wil Versteeg

 

Votum en groet

 

Psalm 105: 2 (kerkenraad zingt)

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen.
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen.
Beroemt u in Zijn heil'gen naam.
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm
hun hart verenen tot Zijn eer,
en zich verblijden in den HEER!

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 67: 2 (kerkenraad zingt)

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden,
en juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hunne zaak beslechten,
in rechtmatigheid.
Volken op deez' aarde,
die Uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Efeze 4: 1 – 16

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,

2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,

3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:

4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,

5 één Heere, één geloof, één doop,

6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.

7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.

8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.

9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?

10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,

12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,

15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

 

Psalm 118: 13 (kerkenraad zingt)

Gezegend zij de grote Koning,
die tot ons komt in 's HEEREN naam!
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning.
Wij zegenen u al te zaâm.
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen
het vrolijk licht, na bang gevaar.
Bindt d' offerdieren dan met touwen
tot aan de hoornen van 't altaar.

 

Preek over Efeze 4: 16.

We lezen hierbij uit de Gewone Catechismus vraag en antwoord 17:

Kun je in je eentje geloven?

Ja, want ik sta persoonlijk voor God. Hij ziet mij zoals ik ben (Psalm 139: 1–3). Door te geloven ben ik verbonden aan het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Samen met alle heiligen begrijp ik meer van het geheim van Gods liefde in Christus (Efeze 3: 18) en vind ik steun voor mijn vaak zwakke geloof (Efeze 4: 16).

 

Psalm 135: 2 (samenzang)

God is goed: looft Hem te zaâm
met gezang en snarenspel.
Prijst Zijn liefelijke naam,
want de HEER heeft Israël,
zich ten eigendom geschikt.
Jacob door Zijn heil verkwikt.

 

Dankgebed

 

Psalm 135: 11 (kerkenraad zingt)

Israëllers, looft al t' zaâm
uwen God, den God der eer.
Loof, Aärons huis, Zijn naam.
Huis van Levi, loof den HEER.
Looft, gij allen, die Hem vreest,
looft Hem met verheugden geest.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama