Orde voor de eredienst van 10 oktober
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/09/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 10 oktober 2021, 09:30 uur

Voorganger: ds. A. van der Meer, Zeist

Organist: Margreet Maaijen

 

Votum en groet

 

Psalm 122 : 1, 3

Er wordt 1 couplet gezongen

 

Wetslezing

 

Psalm 123: 1

 

Gebed

 

Bijbellezing: Markus 2: 1 – 13

 

Weerklank 445: 1, 2, 3

Declamatie:

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens weer moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

 

Samenzang:

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

 

Prediking n.a.v. Markus 2

 

Psalm 149: 1, 5

Er wordt 1 couplet gezongen

 

Dankgebed en voorbeden

 

Psalm 72: 6, 10

Er wordt 1 couplet gezongen

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkapp

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Orde voor de leredienst van 10 oktober 2021, 18:30 uur

Voorganger: ds. J. de Wit 

Organist: Corrie Verburg

 

Votum en groet

 

Psalm 118: 1

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
want goed is d' Oppermajesteit.
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
en zeggen: "Roemt Gods majesteit.
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 48: 6

Want deze God is onze God.
Hij is ons deel, ons zalig lot,
door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
ter dood toe zal Hij ons geleiden.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Deuteronomium 6: 1 – 9; 1 Korinte 8: 1 – 6; Markus 12: 28 – 34

Deuteronomium 6:1 Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen,

2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden.

3 Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden – zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – in het land dat overvloeit van melk en honing.

4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

 

1 Korinthe 8:1 En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op.

2 En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen.

3 Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend.

4 Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén.

5 Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn),

6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

 

Markus 12:28 En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden?

29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.

30 En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

31 En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

32 En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij.

33 En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

34 En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen.

 

Psalm 86: 6

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len;
neig mijn hart, en voeg het saâm
tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven;
'k zal Uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.

 

Prediking n.a.v. Deuteronomium 6: 4

 

We lezen hierbij uit de Gewone Catechismus vraag en antwoord 21, 22 en 23

vraag en antwoord 21:

Als er maar één God is, waarom spreek je dan over de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

God is één, maar Hij is niet eenzaam. In zichzelf is Hij vol liefde en leven, een eenheid van Personen die we in Gods Woord ontmoeten als Vader, Zoon en Geest.

 

vraag en antwoord 22:

Hoe zit het nu: geloof je in één God, net als joden en moslims, of zijn er toch meer goden?

Ja, er is één God. Jezus houdt vast aan het geloof van Israël: “De HEER, onze God, de HEER is de enige” (Deut. 6: 4; Markus 12: 29). Gods volheid wordt zichtbaar en hoorbaar als de Geest neerdaalt op Jezus en de Vader over Hem zegt: “Hij is mijn geliefde Zoon” (Matteüs 3: 17). Zo maakt God zich bekend als de Drie-enige.

 

vraag en antwoord 23:

Wat heb je er aan dat God de Drie-enige is?

Als Vader heeft God mij lief, in Jezus Christus is Hij mij genadig, en door de heilige Geest verbindt Hij mij aan zichzelf en aan de andere gelovigen (2 Korinte 13: 13).

 

Avondzang : 7

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';

o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;

o Geest, zend Uwen troost ons neer;

drieënig God, U zij al d' eer!

 

Dankgebed

 

Weerklank lied 476: 3

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77


Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama