Orde voor de erediensten van 31 december
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 25/09/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 31 december 2022, 15:00 uur

Voorganger: ds. H. de Jong, Kampen

Organist: Frans Schilt

 

Mededelingen en bericht van overlijden

 

Votum en groet

 

Psalm 89: 1

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên.
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen.
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

 

Voorafspraak

 

Geloofsbelijdenis

 

Gedachtenis van de gestorvenen (de gemeente staat)

 

1 minuut stilte

 

Weerklank 503: 3

U heb ik nodig, uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

 

(De gemeente gaat na het zingen weer zitten)

 

Gebed

 

Schriftlezing: Lukas 2: 22 – 35

 

Psalm 73: 13

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
of bangen nood, mijn vlees en hart,
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

 

Prediking n.a.v. Lukas 2: 29 – 31

 

Lofzang van Simeon : 1

Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
naar 't woord, hem toegezegd,
thans henengaan in vrede.
Nu hij Uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.

 

Dankgebed

 

Avondzang: 7

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'.
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.
O Geest, zend Uwen troost ons neer.
Drieënig God, U zij al d' eer.

 

Zegen

 

Collecten bij de uitgang

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

of via de kerkappOrde voor de eredienst van 31 december 2022, 19:00 uur

Voorganger: ds. J. Jongkind, Langerak

Organist: Frans Schilt

 

Mededelingen en bericht van overlijden

 

Votum en groet

 

Psalm 34: 1

Ik loof den HEER, mijn God;
mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;
mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,
om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d' Opperheer.
't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,
door vreugd met u zijn aangedaan,
en juichen tot Zijn eer.

 

Gedachtenis van de gestorvenen (de gemeente staat)

 

1 minuut stilte

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 91: 1

Hij, die op Gods bescherming wacht,
wordt door den hoogsten Ko - ning
beveiligd in den duist'ren nacht,
beschaduwd in Gods wo - ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
voor hen, die op Hem bouwen,
mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
den God van mijn betrouwen.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Exodus 13

 

Psalm 56: 4

Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'.
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard.
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
niet op Uw rol geschreven?
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven,
en, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven;
niets maakt mijn ziel vervaard.

 

Prediking n.a.v. Exodus 13: 17 – 18a

 

Psalm 77: 11

D' aarde sloeg van schrik aan 't beven,
toen z' U langs Uw pad zag streven,
zee en grote waters door,
in het nooit ontdekte spoor.
Toen G' Uw volk den weg bereiddet,
daar Gij 't als een kudde leiddet;
Mozes' en Aärons hand
bracht hen dus naar 't heilig land.

 

Dankgebed

 

Psalm 103: 11

Looft, looft, den HEER, gij Zijne legerscharen,
wier lust het is, op Zijnen wenk te staren.
Dat hemel, aard', en zee, en berg, en dal,
hoe ver men ook Zijn schepter ziet regeren,
nu Zijnen naam en grote deugden eren;
en gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkren

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama