Orde voor de eredienst 1 januari
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 31/12/2021 00:00 om 12:00 AM

Orde voor de eredienst van 1 januari 2022, 10:00 uur

Voorganger: kand. M. Slingerland, Gouda

Organist: Wil Versteeg

 

Votum en groet

 

Psalm 91: 1

Hij, die op Gods bescherming wacht,
wordt door den hoogsten Ko - ning
beveiligd in den duist'ren nacht,
beschaduwd in Gods wo - ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
voor hen, die op Hem bouwen,
mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
den God van mijn betrouwen.

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 99: 1

God, de HEER, regeert;
beeft, gij volken, eert,
eert Zijn hoog bestel,
die bij Israël
tussen Cherubs woont,
en Zijn grootheid toont.
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.

 

Gebed

 

Bijbellezing: Lukas 3: 8 – 18 en 13: 1 – 9

Lukas 3:8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

9 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

10 En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij dan doen?

11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen.

12 Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen?

13 Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is.

14 Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.

15 En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was,

16 antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

17 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.

 

Lukas 13:1 Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had.

2 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben?

3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen?

5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

6 En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet.

7 Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos?

8 En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb.

9 Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken.

 

Psalm 1: 1

Welzalig hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
noch nederzit, daar zulken samenrotten,
die roekeloos met God en godsdienst spotten;
maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.

 

Prediking n.a.v. Lukas 13: 6 – 9

 

Psalm 1: 2

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
in vetten grond geplant bij enen stroom,
die op zijn tijd met vruchten is beladen,
en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen.
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed;
het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet.

 

Dankgebed en voorbeden

 

Psalm 52: 6

Maar ik zal als d' olijfboom groeien,
in 't huis des groten Gods;
ik zal in eer en godsvrucht bloeien.
God is mijn steun en rots;
op Zijne gunst, mij toegezeid,
vertrouw 'k in eeuwigheid.

 

Zegen

 

Collecten

Collectegeld kunt u overmaken naar de rekeningen:

diaconie: NL58 RABO 0337 1009 77

kerkrentmeesters: NL86 RABO 0337 1008 61

 

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama